กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา


กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

  1. แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "TQF Online"เอกสารประกอบการอบรม

  1. เอกสารการอบรม เรื่อง "การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง S 102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต