กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
 2. ขอเชิญอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Active Learning ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เสนอแนวทางขับเคลื่อน AL ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งมธ.กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ.ศูนย์รังสิต
  » ลงทะเบียนเข้าร่วม http://goo.gl/forms/bqGbm4JT6JtLnsqh2
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : tu.anuiw@yahoo.com
 3. ตารางกำหนดจัดอบรมของฝ่ายวิชาการ ตามแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ปี 2559

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบสมรรถนะ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิด อ่าน เขียนและพูดอย่างมีวิจารณญาณ
 2. แก้ไขเวลาสอบสมรรถนะ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 2559
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ พ.ศ.2559

งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 1. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 (ระเบียบวาระที่ 4.4) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 2. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 (ระเบียบวาระที่ 2.2) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ