กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

 1. เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา มธ.102
 2. บัญชีรายชื่อผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2562
 3. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เรื่อง ผลการประกวดโครงการบริการสังคมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
 4. ระกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง ขยายเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561
 6. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกรายวิชาที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
 8. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 9. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 10. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียนแบบ e-Learning ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
 2. Announcement for Interview result of e-Learning Course Development Project Fiscal Year 2019 Phase 2
 3. ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 4. การให้ทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน
  ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>ประกาศรับสมัครทุน
  >>ใบสมัคร
 5. ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
 6. ประกาศผลทุนตำราและสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียน
  แบบ E-Learning ประจำปี 2562