กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ขอให้คณะ/สถาบันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 กำหนดวันสิ้นสุดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  » บันทึกนำ
  » แบบฟอร์มเสนอชื่อ
 2. ขอให้คณะ/สถาบันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2561download เเบบฟอร์มใบสมัครครูดีเด่น  กำหนดวันสิ้นสุดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  » บันทึกนำ
  » ใบสมัคร
 3. คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียน
  แบบ E-Learning ประจำปี 2562

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

 1. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 2. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 3. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109
 4. บัญชีรายชื่อผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 5. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
 7. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561