กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์


กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม TQF Online
 2. ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาทางวิชาการ โดย กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
  มธ. ท่าพระจันทร์
  » กำหนดการปาฐกถาทางวิชาการ
 3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน 3 หัวข้อ ดังนี้
  » การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน (Transformative Learning)
  » คือครูธรรมศาสตร์ (สอนให้งอกงาม)
  » Designing Team-based Learning
  สถานที่จัดอบรมจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์กองบริการการศึกษา
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th