กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. โครงการประกวดคลิปสั้นวิชาศึกษาทั่วไป ในหัวข้อ “What is Thammasat Gen Ed?”

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์ Becoming Thammasat Teacher” TUAL 9 องก์ที่ 1 (สอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้)
  ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 (3 วัน 2 คืน) เวลา 7.00 - 21.0 น. ณ THE  IMPERIAL PATTAYA HOTEL จ.ชลบุรี
  อาจารย์สันติ  จิตระจินดา และ อาจารย์สมศักดิ์  กัณหา จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) เป็นวิทยากร
  » กำหนดการ
  » แผนที่โรงแรม
  » สมัครอบรม
  ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
  หมายเหตุ : อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย การอบรมนี้มีลักษณะต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง (ดูรายละเอียดตามกำหนดการ) รับจำนวน 30-35 คน/รุ่น หากมีอาจารย์สมัครอบรมครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด ขอยกเลิกการจัดอบรม หากมีอาจารย์สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 25 คน/รุ่น
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 สำหรับอาจารย์ประจำ สมัครได้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
 3. ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 4. ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ