กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
 2. ประกาศรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 3. ที่ ศธ 0516.06/ว 848 เรื่อง การจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา
  » บันทึก
  » เอกสารหมายเลข 1 และ 2
 4. ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 5. ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. ประกาศการสอบวิชา มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค 2/2559 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 เป็นโมฆะ ทุก section และนักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบใหม่ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 9.00 -12.00 น. ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบและ เลขที่นั่งสอบได้ในระบบของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นไป รายละเอียดโปรดคลิ๊ก
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป โทร. 02-564-4444-79 ต่อ 1756
 2. โครงการประกวดคลิปสั้นวิชาศึกษาทั่วไป ในหัวข้อ “What is Thammasat Gen Ed?”
 3. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา