กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสอน
 2. กำหนดจัดอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ (อายุการปฏิบัติงานใน มธ. ไม่เกิน 5 ปี) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน : AL101 Team-based Learning (TBL)” ในพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลย์สถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสมัคร
  ได้ที่ https://goo.gl/uPez1t ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการ
  >>สมัครอบรม
 3. กำหนดจัดอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (อายุการปฏิบัติงานใน มธ. ไม่เกิน 5 ปี) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เริ่มสอน” ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต) เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสมัคร
  ได้ที่ https://goo.gl/dHJ1zy ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการ
  >>สมัครอบรม
 4. การให้ทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน
  ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>ประกาศรับสมัครทุน
  >>ใบสมัคร
 5. ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
 6. ประกาศผลทุนตำราและสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561
 8. คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียน
  แบบ E-Learning ประจำปี 2562

งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

 1. ประกาศ ปิดตารางสอน วิชา TU108 , TU109 และ PE245 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
 2. สำรวจหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning)
 3. บัญชีรายชื่อผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
 5. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 6. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 7. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา