กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

 1. แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562
 2. ขอประชุมการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
  >> บันทึกเชิญ
  >> ลงทะเบียน
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561
 4. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกรายวิชาที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
 6. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง เกณฑ์การให้งบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน โดยการบริการสังคม (Service Learning) และเกณฑ์การประกวดโครงการบริการสังคมดีเด่น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561
 7. แบบฟอร์ม(SL.1)ของบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
 8. แบบฟอร์ม(SL.2)แบบประเมินการทำโครงการโดยการบริการสังคม
 9. ประกาศ ปิดตารางสอน วิชา TU108 , TU109 และ PE245 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
 11. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 12. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 13. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนาบทเรียน E-Learning รุ่นที่ 2
  >>บันทึกและประกาศรับสมัคร
  >>ลิงค์กรอกใบสมัคร
 2. ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่โดยใช้ระบบ LMS” ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) และนายจิระ ชนรักสุข เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ใหม่ (อายุการปฏิบัติงานใน มธ. ไม่เกิน 5 ปี) และอาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สมัครภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) 1831 (จารุพงศ์) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการและกำหนดการ
  >>ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม
 3. คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
 4. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) แนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างและการเอาไปใช้จริงในห้องเรียน” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ มธ.ศูนย์รังสิต
 5. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสอน
 6. การให้ทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน
  ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>ประกาศรับสมัครทุน
  >>ใบสมัคร
 7. ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
 8. ประกาศผลทุนตำราและสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียน
  แบบ E-Learning ประจำปี 2562

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา