กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. แบบสำรวจโครงการ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 ด้าน และข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ด้านการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” กำหนดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560
 2. ฝ่ายวิชาการขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าฟังบรรยายพิเศษ 
  เรื่อง “ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำหรับนักศึกษาอาเซียน ประจำปี 2560” 
  โดยมี ศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.))
  ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 9.00 น. - 11.00 น. 
  ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต 
  โดยท่านสามารถแจ้งการตอบรับมายัง 
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (อภิรดี)  E-mail : tu.anuiw@yahoo.com 
  ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  » กำหนดการ
 3. ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 4. ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558
 2. ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบสมรรถนะ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิด อ่าน เขียนและพูดอย่างมีวิจารณญาณ
 3. แก้ไขเวลาสอบสมรรถนะ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 2559
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ พ.ศ.2559

งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 1. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 (ระเบียบวาระที่ 4.3) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 2. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 (ระเบียบวาระที่ 4.3) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 3. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 (ระเบียบวาระที่ 4.4) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 4. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 (ระเบียบวาระที่ 4.3) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ