กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา


งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ภาพบรรยากาศการอบรม Team-Based Learning วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559
 2. ลงทะเบียนสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ http://goo.gl/forms/XCpzl79hCO
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : tu.anuiw@yahoo.com
 3. ตารางกำหนดจัดอบรมของฝ่ายวิชาการ ตามแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ปี 2559
 4. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์ (Becoming Thammasat Teacher)” โดยมี อ.สันติ จิตระจินดา และ อ.สมศักดิ์ กัณหา จากสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) เป็นวิทยากร จำนวน 3 รุ่น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวน 30 คน/รุ่น ดังนี้
  1. TUAL 6 วันที่ 6 – 8 มิ.ย.59 (3 วัน 2 คืน) เวลา 8.00-21.00 น. ณ ต่างจังหวัด(ปริมณฑล) ปิดรับสมัคร : วันที่ 20 พ.ค.59
  2. TUAL 7 วันที่ 13 – 15 มิ.ย.59 (3 วัน 2 คืน) เวลา 8.00-21.00 น. ณ ต่างจังหวัด(ปริมณฑล) ปิดรับสมัคร : วันที่ 27 พ.ค.59
  3. TUAL 8 วันที่ 20 – 22 มิ.ย.59 (3 วัน 2 คืน) เวลา 8.00-21.00 น. ณ ต่างจังหวัด(ปริมณฑล) ปิดรับสมัคร : วันที่ 3 มิ.ย.59
  » กำหนดการ

 5. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “ Problem-based Learning” ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559 (2 วัน 1 คืน) เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ จ.นครนายก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมี รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากร
  » กำหนดการ
  ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559