กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
  ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 2. ประชาสัมพันธ์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล "Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment" ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) สนใจดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่
  » http://thailandpod.org/รายละเอียดการส่งบทความ
  » โครงการและกำหนดการ

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
  เปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21
  ทั้ง อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2561
  สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
 3. ประกาศรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 4. ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 5. ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. มคอ.7 วิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
 2. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558