กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา


งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. ปฏิทินการสอบสมรรถนะ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะต่างๆ ระหว่างวันที่ 4 – 30 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเวลาและสถานที่สอบ ติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นไป
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ พ.ศ.2559

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ประกาศ เปลี่ยนสถานที่อบรม เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์” TUAL 6 ในวันที่ 6 – 8 มิ.ย.59 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท เป็น วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท จ.นครนายก "แผนที่ คลิ๊ก"
 2. ภาพบรรยากาศการอบรม Team-Based Learning วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559
 3. ลงทะเบียนสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ http://goo.gl/forms/XCpzl79hCO
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : tu.anuiw@yahoo.com
 4. ตารางกำหนดจัดอบรมของฝ่ายวิชาการ ตามแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ปี 2559
 5. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์ (Becoming Thammasat Teacher)” โดยมี อ.สันติ จิตระจินดา และ อ.สมศักดิ์ กัณหา จากสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) เป็นวิทยากร จำนวน 3 รุ่น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวน 30 คน/รุ่น ดังนี้
  1. TUAL 6 วันที่ 6 – 8 มิ.ย.59 (3 วัน 2 คืน) เวลา 8.00-21.00 น. ณ ต่างจังหวัด(ปริมณฑล) ปิดรับสมัคร : วันที่ 20 พ.ค.59
  2. TUAL 7 วันที่ 13 – 15 มิ.ย.59 (3 วัน 2 คืน) เวลา 8.00-21.00 น. ณ ต่างจังหวัด(ปริมณฑล) ปิดรับสมัคร : วันที่ 27 พ.ค.59
  3. TUAL 8 วันที่ 20 – 22 มิ.ย.59 (3 วัน 2 คืน) เวลา 8.00-21.00 น. ณ ต่างจังหวัด(ปริมณฑล) ปิดรับสมัคร : วันที่ 3 มิ.ย.59
  » กำหนดการ
 6. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “ Problem-based Learning” ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559 (2 วัน 1 คืน) เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ จ.นครนายก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมี รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากร
  » กำหนดการ
  ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559