กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์


กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 1. เอกสารประกอบการอบรม iPad for Education
  http://manuals.info.apple.com/th_TH/ipad_user_guide_th.pdf
  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมโปรด download เอกสารก่อนเข้าร่วมอบรม (ไม่มีเอกสารแจกในวันอบรม)
 2. ตารางการอบรม iPad for Education
 3. ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง iPad for Education
  » รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
  » รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558
  ทั้ง 2 รุ่น อบรมเวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต โดย ทีมวิทยากรจากบริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จำกัด โปรดสำรองที่นั่งภายในวันที่ 21 มกราคม 2558 (รับจำนวนจำกัด 30 คน/รุ่น)
  ***หากมีผู้สมัครครบตามจำนวน อาจปิดรับสมัครก่อน 21 มกราคม 2558***
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
  ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีเครื่อง iPad โปรดแจ้งเพื่อทางทีมวิทยากรจะได้จัดเตรียมเครื่องให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.thเอกสารประกอบการประชุม/อบรม

 1. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง "ระบบประเมินการสอนออนไลน์: ซักซ้อม/ทำความเข้าใจ" วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา โดย งานหลักสูตรสังคมศาสตร์ฯ และงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ