กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา


งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ขอเชิญสมัครเข้าอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง Service Learning ในวันที่ 12-14 มกราคม 2559
  ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม วิทยากร โดย
  1. รศ.ดร.พิภพ อุดร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
  2. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน)
  3. ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
  4. รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  5. อ.ทพ.ดร.สุธี สุขสุเดช (คณะทันตแพทยศาสตร์)
  » กำหนดการ
  » สมัครอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/b4bZ0rzB5e
  ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : tu.anuiw@yahoo.com
 • ประกาศผลการพิจารณาทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศผลการพิจารณาทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

 • งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

  1. แผนการสอนวิชามธ.101 โลก อาเซียน และไทย (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
  2. แผนการสอนวิชามธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
  3. แผนการสอนวิชามธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
  4. แผนการสอนวิชามธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
  5. มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ประจำปีการศึกษา 2557