กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ขอเชิญคณะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2559
 2. ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 3. ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558
 2. ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบสมรรถนะ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิด อ่าน เขียนและพูดอย่างมีวิจารณญาณ
 3. แก้ไขเวลาสอบสมรรถนะ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 2559
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ พ.ศ.2559

งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 1. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 (ระเบียบวาระที่ 4.4) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 2. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 (ระเบียบวาระที่ 4.3) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 3. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 (ระเบียบวาระที่ 4.2) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 4. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 (ระเบียบวาระที่ 4.3) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ