กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา


งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ประกาศผลการพิจารณาทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
 2. ประกาศผลการพิจารณาทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
 3. ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง Designing Team-Based Learning(อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก) โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ.ตามรายชื่อดังนี้
  1. ศ.ดร.อำนาจ  ศรีรัตนบรรณ
  2. Prof.Dr.Marc Van Der Putten
  3. ผศ.ดร.สิริรมา  มงคลสัมฤทธิ์
  4. Aj.Stéphane P. Rousseau
  » กำหนดการ
  » สมัครอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/ZAH4x6pd99
  ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
  หมายเหตุ : ขอยกเลิกการจัดอบรม หากมีอาจารย์สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 25 คน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : tu.anuiw@yahoo.com


งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. แผนการสอนวิชามธ.101 โลก อาเซียน และไทย (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 2. แผนการสอนวิชามธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 3. แผนการสอนวิชามธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 4. แผนการสอนวิชามธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 5. มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ประจำปีการศึกษา 2557