กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis”
 2. ประวัติวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis”
  1. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
  2. ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
  3. ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
  4. อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
 3. แจ้งเปลี่ยนห้องอบรม เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis” ในวัน 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน) จากเดิม ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 เปลี่ยนเป็น ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต
 4. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เริ่มสอน : AL001 Active Learning for Beginner”เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ มธ.ศูนย์รังสิต
 5. งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการวิชาการ มธ. มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis” ในวัน 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน)
  เวลา 8.30 น.-16.00 น. โดยมี
  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
  วิทยากร จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการและกำหนดการ
  >>สมัครอบรม
  >> Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3_2015 (เอกสารประกอบเพื่อใช้ในการอบรม)
 6. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสอน
 7. กำหนดจัดอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ (อายุการปฏิบัติงานใน มธ. ไม่เกิน 5 ปี) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน : AL101 Team-based Learning (TBL)” ในพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสมัคร
  ได้ที่ https://goo.gl/uPez1t ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการ
  >>สมัครอบรม
  >>ประวัติวิทยากร
 8. การให้ทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน
  ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>ประกาศรับสมัครทุน
  >>ใบสมัคร
 9. ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
 10. ประกาศผลทุนตำราและสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561
 12. คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียน
  แบบ E-Learning ประจำปี 2562

งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

 1. บัญชีรายชื่อผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
 2. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง เกณฑ์การให้งบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน โดยการบริการสังคม (Service Learning) และเกณฑ์การประกวดโครงการบริการสังคมดีเด่น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561
 3. แบบฟอร์ม(SL.1)ของบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
 4. แบบฟอร์ม(SL.2)แบบประเมินการทำโครงการโดยการบริการสังคม
 5. ประกาศ ปิดตารางสอน วิชา TU108 , TU109 และ PE245 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
 7. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 8. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 9. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109