กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาบทเรียนแบบ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2562
  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ก.ค.61
 2. คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 และรอบที่ 5

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
 3. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
 4. มคอ.7 วิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
 5. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
  เปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21
  ทั้ง อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2561
  สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
 3. ประกาศรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 4. ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 5. ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ