กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา


กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 1. ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง Arts and Feelings of Presentation ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ จิตรสุมาลย์  อมาตยกุล  เป็นวิทยากร โปรดสำรองที่นั่งภายในวันที่ 4 กันยายน 2557 (รับจำนวนจำกัด 12 ท่านเท่านั้น) หากมีผู้สมัครครบตามจำนวน อาจปิดรับสมัครก่อน 4 ก.ย.57
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 2. ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง “Google Apps For Education” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้อง SC 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศารสตร์ (SC) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี คุณจารุณี  สินชัยโรจน์กุล (ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ในประเทศไทย) เป็นวิทยากร โปรดสำรองที่นั่งภายในวันที่ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (หากมีผู้สมัครครบตามจำนวน อาจปิดรับสมัครก่อน 27 ส.ค.57) ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องมี Gmail account
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 3. ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง “เทคนิคการจัดทำประมวลการสอน (Course Syllabus)” ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์ จาก ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร โปรดสำรองที่นั่งภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.thเอกสารประกอบการอบรม

 1. เอกสารการอบรม เรื่อง "การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง S 102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต