กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา


กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

  1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ TQF Online ในวันที่ 3, 7 และ 9 ตุลาคม นี้ 
    ทั้งนี้ หากคณะ/หน่วยงานใด ประสงค์จะเข้าร่วมอบรม สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ในรอบที่ยังมีผู้สมัครไม่เต็มจำนวน 40 คน 
    โดยขอให้แจ้งรายชื่อมายังฝ่ายวิชาการ อย่างน้อยก่อนวันอบรม 1 วัน
    โทรศัพท์ 02-5644440 ต่อ 1822 หรือ Fax. 02-5642890  เอกสาร

  1. สรุปประเด็นคำถามจากการอบรมการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
  2. เอกสารการอบรม เรื่อง "การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง S 102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต