กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา


กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มธ. มีกำหนดจัดอบรมสำหรับอาจารย์ ดังนี้

  1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom
    ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร
    »เอกสารอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ E-mail : anuiw@yahoo.co.th หรือ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ fax 02-564-2890