กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์


ทะเบียนผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 1. ทะเบียนผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558-2560

กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 1. รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หัวข้อ
  คือครูธรรมศาสตร์ (สอนให้งอกงาม) เพิ่มเติม
  (กำหนดจัดอบรม 3 ครั้ง ผู้สมัครควรเข้าร่วมครบทุกครั้ง)
  กำหนดอบรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา
  » สมัครออนไลน์ http://goo.gl/forms/g9WswsBIsg
 2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน 3 หัวข้อ ดังนี้
  » การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน (Transformative Learning)
  » คือครูธรรมศาสตร์ (สอนให้งอกงาม)
  » Designing Team-based Learning
  สถานที่จัดอบรมจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์กองบริการการศึกษา
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th