กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์


กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 1. ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน 3 หัวข้อ ดังนี้
  อบรมเป็นภาษาไทย
  » การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
  » คือครูธรรมศาสตร์
  อบรมเป็นภาษาอังกฤษ
  » Designing Team-based Learning: Inception Workshop Series for Junior Faculty
  สำรองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/forms/9haLZ4Yr6j
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
 2. งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กองบริการการศึกษา กำหนดจัดอบรมเรื่อง “เตรียมพร้อมอย่างไร...ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ”
  » ครั้งที่ 1 : สำหรับสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มธ. ท่าพระจันทร์
  » ครั้งที่ 2 : สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 135 อาคาร บร.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต
  » บันทึกนำ-โครงการ
  » แบบตอบรับ
  สอบถามรายละเอียด/ สำรองที่นั่ง/ ส่งแบบตอบรับ ได้ที่ โทร. 02-613-3082-6
  โทรสาร 02-222-0155, E-mail: benja@tu.ac.thเอกสารประกอบการประชุม/อบรม

 1. การประชุมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
 2. เอกสารหมายเลข 5 (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7