กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

 1. ขอเชิญส่งผลงานโครงการบริการสังคม (Service Learning) เข้าจัดแสดงบอร์ดผลงาน โดยแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> https://goo.gl/forms/wXW8TpMgYfm9ieZm1
 2. ขอเชิญส่งผลงานโครงการบริการสังคม (Service Learning) เข้าประกวด โดยแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> https://goo.gl/forms/HcaJTuLbxqyrvzDb2
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
 4. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 5. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 6. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109
 7. บัญชีรายชื่อผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 8. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
 10. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ประกาศผลทุนตำราและสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561
 3. ขอให้คณะ/สถาบันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 กำหนดวันสิ้นสุดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  » บันทึกนำ
  » แบบฟอร์มเสนอชื่อ
 4. ขอให้คณะ/สถาบันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2561download เเบบฟอร์มใบสมัครครูดีเด่น  กำหนดวันสิ้นสุดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  » บันทึกนำ
  » ใบสมัคร
 5. คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียน
  แบบ E-Learning ประจำปี 2562

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา