กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2559

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ใบสมัครกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
 3. ประกาศรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 4. ที่ ศธ 0516.06/ว 848 เรื่อง การจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา
  » บันทึก
  » เอกสารหมายเลข 1 และ 2
 5. ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 6. ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. มคอ.7 วิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
 2. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา