กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

 1. ฝ่ายวิชาการร่วมกับสถาบันภาษาจัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (TU-GET) ระดับปริญญาตรีของมธ. (เฉพาะน.ศ.โครงการปกติ) สมัครทดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 1-15 ตุลาคม 2558 ค่าสมัครสอบ 40 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา Tel. 0-2223-3758-9 , 0-2613-3101-3

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา


งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง Designing Team-Based Learning(อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ จ.นครปฐม โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ.ตามรายชื่อดังนี้
  1. ศ.ดร.อำนาจ  ศรีรัตนบรรณ
  2. Prof.Dr.Marc Van Der Putten
  3. ผศ.ดร.สิริรมา  มงคลสัมฤทธิ์
  4. Aj.Stéphane P. Rousseau
  » สมัครอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/ZAH4x6pd99
  ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
  หมายเหตุ : ขอยกเลิกการจัดอบรม หากมีอาจารย์สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 25 คน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
 2. ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง  “คือครูธรรมศาสตร์ (Becoming Thammasat Teacher)” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 - 21.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา โดยมี อ.สันติ  จิตระจินดา และ อ.สมศักดิ์  กัณหา จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) เป็นวิทยากร
  » โครงการ
  » กำหนดการ
  » การเตรียมตัวก่อนการอบรม
  » สมัครอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/N75dfp4qBP
  หมายเหตุ : ขอยกเลิกการจัดอบรม หากมีอาจารย์สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 25 คน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th


งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

 1. แผนการสอนวิชามธ.101 โลก อาเซียน และไทย (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 2. แผนการสอนวิชามธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 3. แผนการสอนวิชามธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 4. แผนการสอนวิชามธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 5. มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ประจำปีการศึกษา 2557