กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา


กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 1. ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติยุคใหม่ด้วย R Commander” ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้อง SC 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ (SC) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.กมล  บุษบา และ ผศ.ดร.วราฤทธิ์  พาณิชกิจโกศลกุล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (รับจำนวนจำกัด)
 2. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ทำอย่างไร...ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ"
  1. ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 (สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต
  2. ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 (สำหรับสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์
  » บันทึกนำ-กำหนดการ
  » แบบตอบรับ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งแบบตอบรับได้ที่ งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โทร.02-613-3083-6, โทรสาร 0-2222-0155, E-mail: waranya@tu.ac.th