กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้จะเดินทางระหว่าง ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 กันยายน 2558งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา


งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

  1. แผนการสอนวิชามธ.101 โลก อาเซียน และไทย (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
  2. แผนการสอนวิชามธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
  3. แผนการสอนวิชามธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
  4. แผนการสอนวิชามธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
  5. มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ประจำปีการศึกษา 2557