งานวิชาศึกษาทั่วไปและยุทธศาสตร์พัฒนาบัณฑิต

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป วิชาโท และวิชากลางที่เรียนรวมแบบพหุศาสตร์ การประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดพัฒนานักศึกษา ทักษะและประสบการณ์และวิชาต่างๆ ที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ พัฒนาวิชาที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ เช่น คุณภาพผู้สอน ผลการประเมิน การปรับปรุงเนื้อหา ห้องเรียน Active Learning ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตลอดหลักสูตร และการวัดทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ.เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1(ฉบับที่ 1)
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
 3. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเพิ่มเติม) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 4. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติกรรมการคุมสอบ
 6. ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
 7. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เรื่อง ผลการประกวดโครงการบริการสังคมดีเด่น ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562
 8. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เรื่อง ผลการให้งบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนโดยการบริการสังคม ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปของโครงการพิเศษ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2562
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสาร
  ด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ
  ปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เรื่อง ผลการให้งบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนโดยการบริการสังคม ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
 14. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
 16. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558

วิชาศึกษาทั่วไป

 1. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 2. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 3. เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา มธ.102
 4. ทำเนียบผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 5. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 6. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 7. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109