หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

1.  ชื่อหลักสูตร  

         ชื่อภาษาไทย         :  หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป                  ชื่อภาษาอังกฤษ      :  General  Education  Program

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

         กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

3.  จำนวนหน่วยกิต

        ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

4.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

        เป็นการปรับปรุงหลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป มีคณะกรรมการที่ให้ความเห็นชอบตามลำดับ ดังนี้

                                                                ประชุมครั้งที่      วัน/เดือน/ปี

         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                          19/2557        15 ธ.ค. 57

         คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                        1/2558  7  ม.ค. 58

         จากสภามหาวิทยาลัย                                    2/2558  23 ก.พ. 58       

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ศูนย์รังสิต  และศูนย์ลำปาง 

6. ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

          เพื่อให้นักศึกษาที่ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21  โดยจัดการเรียน      การสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จุดประกาย มีแรงบันดาลใจใฝ่รู้ ผ่านกิจกรรม กรณีศึกษาให้    ฝึกคิด วิเคราะห์ ค้น อย่างมีวิจารณญาณ การเรียนความรู้จากสื่อแขนงต่างๆ เป็นหลัก หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้นำ ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์    อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ ทันโลก ทันสังคม (Global Mindset) ทักษะชีวิตทางสังคม สุนทรียะในหัวใจ, สุขภาพกายใจ (Soft Skills), และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ มีประชาธิปไตย เสรีภาพ เป็นธรรม จิตอาสา (Spirit of Thammasat) อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

หลักสูตรฉบับสมบูรณ์งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต