มธ.101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มธ.101                                                                    โลก อาเซียน และไทย             3 (3-0-6)

TU101                                                                    Thailand, ASEAN, and the World

          ศึกษาปรากฏการณ์ที่สำคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจ    ความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสำนึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น

          Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising examples of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.

 


SECTION 780001  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ผศ.อดิศร หมวกพิมาย

เรียนวันพุธ เวลา 09.30-12.30 น.

ห้องบรรยาย SC 1058    1059

SECTION 900001  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ผศ.อัครพงษ์  ค่ำคูณ

เรียนวันพุธ เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องบรรยาย SC 1058    1059งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต