การเมืองและสถาบัน

ประชาธิปไตย และ การเมืองไทย

1.ประจักษ์ ก้องกีรติ. “จุดจบของประวัติศาสตร์หรือจุดจบของประชาธิปไตย”. "OCTOBER 09: Political Economy & International Relations". 2553.
“บทความที่ชวนถกเถียงถึงนิยามและความหมายของประชาธิปไตย ด้วยการพาไปสำรวจระบอบต่างๆ ที่ถูกเรียกขานด้วยชื่อประชาธิปไตยหากแต่มีคำสร้อยขยาย วิเคราะห์ถึงเนื้อหาของรูปแบบการเมืองปกครองไปพร้อมกับตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้คำกลุ่มต่างๆ”

2.ประจักษ์ ก้องกีรติ. “นิทานสอนใจว่าด้วยความโง่ จบ เจ็บของผู้เลือกตั้งชนบท มายาคติและอคติของนักรัฐศาสตร์ไทย”. "การเมืองของราษฎรไทยยุคหลัง (หลัง) ทักษิณ". 2555.

3.ณัฐพล ใจจริง. “บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง ‘และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลา’ เขียนโดย ประจักษ์ ก้องกีรติ”. "วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2548)". 2548.

4.สันติสุข กาญจนประกร. “ส่งคนตุลาเข้านอน (บทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ)”. Way Magazine. 2553.

5.ธเนศ วงศ์ยานนาวา. “ไปดูนาวาเสรีประชาธิปไตยล่มปากอ่าว”. บทความสำหรับเสนอในที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 8 ( พ.ศ.2550) “เมืองไทยระยะเปลี่ยนผ่าน”. 2550.

6.อภิชาต สถิตนิรามัย และ ยุกติ มุกดาวิจิตร และ นิติ ภวัครพันธุ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: โครงการวิจัยบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย. 2556.

7เกษียร เตชะพีระ. “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ที่มาและที่ไป”. "บทความประกอบปาฐกถาในงานสัมมนาประจำปีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง “เมืองไทยหลังวิกฤต? : ทิศทางการเมืองการบริหารและการต่างประเทศไทย” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 มกราคม 2554". 2554.
“บทสรุปภาพการเมืองไทยสมัยใหม่ตั้งแต่การปฏิวัติ 2475 จนถึงวิกฤตการเมืองปัจจุบัน วิเคราะห์ลักษณะการปรองดองและต่อรองขอบเขตอำนาจระหว่างสถาบันดั้งเดิมกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในแต่ละยุค อ้างอิงถึงหนังสือและบทความสำคัญๆ ของผู้มีอิทธิพลด้านความคิดในสังคมไทย เหมาะแก่การอ่านเพื่อเเข้าใจภาพรวม ก่อนจะตามไปอ่านเจาะลึกในประเด็นที่สนใจตามที่ผู้เขียนได้อ้างอิงไว้”

8.ศราวุฒิ วิสาพรม. “80 ปี การปฏิวัติสยาม 2475: ย้อนพินิจพรมแดนความรู้การปฏิวัติสยาม 2475 (อีกครั้ง). 2555.

9.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด. “ความขัดแย้งทางการเมืองของไทย… ข้ามไปให้พ้นพลวัตภายใน”. ปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2552. 2552.งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต