การเมืองและสถาบัน

การเมืองภาคประชาชน

1.ประภาส ปิ่นตบแต่ง. “การเมืองภาคประชาชน ขบวนการประชาสังคมในสังคมไทย และบทบาทต่อสังคมการเมืองไทย”. ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์.

2.เกษียร เตชะพีระ. “บทความรัฐศาสตร์ไทยร่วมสมัย การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์”. ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์.
“สรุปย่อแนวคิดในงานวิจัยของเสกสรรค์ โดยทำให้เห็นภาพรวมของงานวิชาการเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชน แนะนำคำสำคัญเฉพาะทางที่เป็นประโยชน์ในการไปศึกษาต่อ”

3.ไม่ปรากฏผู้เขียน. “การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิป ไตยไทย โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.

4."ประภาสชำแหละการเมืองภาคประชาชนภายใต้เงื้อเงาของอำนาจนิยม”. "ประชาไท, 26 กรกฎาคม 2558".

5.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ เควิน ฮิววิสัน. “บทวิพากษ์ ‘การเมืองภาคประชาชน’ ในประเทศไทย : ข้อจำกัดของแนววิเคราะห์และยุทธศาสตร์การเมืองแบบ ‘ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่’”. "ฟ้าเดียวกัน, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2552)". 2552.
“บทความอภิปรายถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์การเมืองภาคประชาชนนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึง พ.ศ.2549 ฉายให้เห็นภาพมุมมองที่มีต่อพลวัตรการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเครือข่ายของภาคประชาชนโดยเชื่อมโยงกับตัวแสดงอื่น เช่น พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน ปัญญาชน และสถาบันต่างๆ รวมทั้งวิพากษ์ข้อจำกัดของแนววิเคราะห์ที่มีอยู่เดิม”งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต