การเมืองและสถาบัน

นิติรัฐ ความยุติธรรมและรัฐธรรมนูญ

1.วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักนิติรัฐ”. ใน คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม 2557), หน้า 159-190". 2557.

2.วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม”. "ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์, หน้า 322-364". 2554.

3.ใบตองแห้ง และกองบรรณาธิการประชาไท. “วรเจตน์ ภาคีรัตน์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ (1). : ‘อภิรัฐบาล’ ม.44 แปลงร่าง”. "ประชาไท, 4 กันยายน 2558".

4.ใบตองแห้ง และกองบรรณาธิการประชาไท. “วรเจตน์ ภาคีรัตน์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ (2). : หลังรัฐประหารเขียนเสรีภาพสวยเสมอ”. "ประชาไท, 5 กันยายน 2558".

5.ใบตองแห้ง และกองบรรณาธิการประชาไท. “วรเจตน์ ภาคีรัตน์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ (3). : บังคับสายน้ำไหลทวนขึ้นฟ้า”. "ประชาไท, 5 กันยายน 2558".

6.ปิยบุตร แสงกนกกุล. “นิติรัฐ ประชาธิปไตย และตุลาการภิวัฒน์ หลัง 25 เมษายน 2549”. "ในพระปรมาภิไธย ประชาธิปไตย และตุลาการ, สำนักพิมพ์โอเพ่นบุุ๊กส์". 2552.

7.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. “บทบาททางประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยไทย”. "เสวนาวิชาการ โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์". 2550.งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต