การเมืองและสถาบัน

ภูมิศาสตร์การเมืองโลก

1.จิตติภัทร พูนขำ. “การเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกในโลกเปลี่ยนผ่านอำนาจข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการเมืองระบบขั้วอำนาจเดียว การครองอำนาจนำ และยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อจีน”. "รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ 37: ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559)". 2559.

2.สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐอิสลาม : สงครามอิรักครั้งที่ 3”. "จุลสารความมั่นคงศึกษา, ฉบับที่ 147 (ตุลาคม 2557)". 2557.
“บทความเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้าย ISIS ที่มีความละเอียดรอบด้าน วิเคราะห์มุมมองของความขัดแย้งตะวันออกกลางและความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา ไปจนถึงลักษณะของการปฏิบัติการและการใช้ความรุนแรง”

3.สุรดา จุนทะสุตธนกุล. “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติ: ตัวแสดงที่มีผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศในปัจจุบัน”. วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557). 2557.
“บทความนี้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยมองว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติไม่เพียงแต่เป็นตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (non-state actor) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองโลก หากยังเป็นพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”

4.เบเนดิก แอนเดอร์สัน (กษิร ชีพเป็นสุข และ ชาญวิทย์ เกษตรสิริ แปล). ชุมชนจินตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2552.
“ผลงานชิ้นเอกของอาจารย์เบเนดิก แอนเดอร์สัน นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์คนสำคัญของโลก ซึ่งสะท้อนบริบทและแนวความคิดเกี่ยวกับชาตินิยม ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ภาษา เวลา วัฒนธรรม เรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อก่อร่างตัวตนของชุมชนที่เรียกว่าชาติ”

5.แอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล. รายงานประจำปี 2557-2558 แอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก. 2557.

6.ธเนศ วงศ์ยานนาวา. “เหลี่ยมมุมของตัวต่อเลโก (Lego). : อำนาจท้องถิ่นกับจักรวรรดิ” ใน สถาบันไทยคดีศึกษา. "พระอัจฉริยคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศุภวาระ 200 ปี แห่งพระราชสมภพพระบาทสมเ็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้า 187-230". 2548.

7.จันจิรา สมบัติพูนศิริ. “แนวคิดเรื่องประชาสังคมโลกและการเปลี่ยนผ่านสู่ภาคปฏิบัติ: ประเด็นการแทรกแซงด้านมนุษยธรรมและ ‘หลักรัฐผิดชอบเพื่อปกป้อง’”. วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ 33 ฉบับที่ 3. 2557.งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต