สังคมและวัฒนธรรม

โลกาภิวัตน์ cosmopolitanism

1.สฤณี อาชวานันทกุล. “งานแปลเกี่ยวกับความคิดของ Kwame Anthony Appiah โสกราตีสยุคโลกาภิวัตน์ ผู้รณรงค์ความหลากหลาย: Cosmopolitanism”. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน บทความลำดับที่ 1183. 2550.

2.“Practical Report สัมภาษณ์ประชา สุวีรานนท์ : รีดีไซน์ ‘ไทยๆ’ แลนด์”. "Siam Intelligence, 14 สิงหาคม 2556".

3.ศิริจิต สุนันต๊ะ. “สถานะการโต้แย้งเรื่องพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย”. วารสารภาษาและวัฒนธรรมปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556). 2556.

4.Jared Diamond (อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ แปล). ล่มสลาย: ไขปริศนาความล่มจมของสังคมและอารยธรรม. สำนักพิมพ์ Oh My God. 2552.

5.วิศรุต พึ่งสุนทร. ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม: พัฒนาการและแนวคิด. รายงานวิจัยพัฒนาการและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม. 2557.

6.กนกวรรณ ธราวรรณ. “รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ” ใน ประชาชนขายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย”.

7.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์. รายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาวิจัยพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม – สังคมไทย. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2540.งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต