สังคมและวัฒนธรรม

ความเป็นไทย

1.สายชล สัตยานุรักษ์. “การสร้าง ‘ความเป็นไทย’ กระแสหลัก และ ‘ความจริง’ ที่ ‘ความเป็นไทย’ สร้าง”. ฟ้าเดียวกัน, ปีที่ 3 ฉบับที่ 4, หน้า 40-67.

2.สายชล สัตยานุรักษ์. “ทางเดินปัญญาชนสยาม : จากอดีตถึงปัจจุบัน”. ปัญญาชน ความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ไทย ชนชั้นนำ.

3.สายชล สัตยานุรักษ์. “ชาตินิยม วัฒนธรรม และความขัดแย้ง”. ชาตินิยม วัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย พุทธศาสนา ชาติพันธุ์ ชนชั้น.

4.สายชล สัตยานุรักษ์. “สองร้อยปีวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม”. "มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน". 2550.

5.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา: ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน). ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ คร้ังท่ี 11 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2552

6.“TYPE THAI – พิมพ์ไทย ‘ประชา สุวีรานนท์’”. Way Magazine ฉบับที่ 44 กันยายน 2554.

7.นิธิ เอียวศรีวงศ์. “สองมาตรฐานในสังคมไทย”. มติชนสุดสัปดาห์ (18-24 กันยายน 2558). 2558.

8.สายชล สัตยานุรักษ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่: ประวัติศาสตร์สังคมไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 1545 หน้า. 2558.
“รายงานการวิจัยที่สำรวจจากหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดอ่อนของสังคมไทยในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยให้เข้าใจภาพรวมความเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนของสังคมไทยตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน และช่วยให้เข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยชัดเจนขึ้นด้วย”

9.ปรีดี พนมยงค์. “ความเป็นมาของชื่อ ‘ประเทศสยาม’ กับ ‘ประเทศไทย’. เขตแดนของเราเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา. 2552 (พิมพ์ใหม่).

10.ธงชัย วินิจจะกูล. “ประวัติศาสตร์ไทย แบบราชาชาตินิยม: จากยุคอาณานิคมอำพราง สู่ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน”. วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2544. 2544.

11.ธงชัย วินิจจะกูล. “ประวัติศาสตร์การสร้าง ‘ตัวตน’”. วารสารอยู่เมืองไทย. 2530.

12.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงศ์. “ลูกจีนรักชาติ : สำนึกประวัติศาสตร์และนิยามประชาธิปไตย”.

13.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. “วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2550”. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1-2 ก.พ. 2554. 2554.

14.กีรติ กล่อมดี. “‘รัฐ’ ‘ชาติ’ ‘ประชาชาติ’ และความเป็นไทยในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า: พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์พระพันธ์”. วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552. 2552.

15.ธงชัย วินิจจะกูล. “กุ ลอบ ลอก แต่งแบบไพร่ๆ ความผิดของก.ศ.ร.กุหลาบที่ตัดสินโดยนักประวัติศาสตร์อำมาตย์”. ใน "ธนาพล ลิ่มอภิชาต และ สุวิมล รุ่งเจริญ (บรรณาธิการ) , 2558 , เจ้าพ่อ ประวัติศาสตร์ จอมขมังเวทย์: รวมบทความเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสครบรอบ 60 ปี ฉลอง สุทนราวาณิชย์, สำนักพิมพ์ศยาม". 2558.

16.ณัฐพล ใจจริง. การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมิรกา ( พ.ศ.2491-2500). วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริยญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552. 2552.งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต