สรุป-ทั่วไป (ไทยในสังคมโลก)

   *ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ. รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โครงการ “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556.

  *มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2557.

  *มาร์ค ศักซาร์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ และ คณะ แปล). สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน. สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท. 2557.

  *สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ. Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย. คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์. 2552.

*SIU. Think Tank ถังความคิด ว่าด้วยสังคมไทยกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ในรอบกึ่งศตวรรษ. สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต. 2552.งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต