สังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน  ASEAN

1.ยุกติ มุกดาวิจิตร. อาเซียนร่วมสมัย : พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์. มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2556.

2.“ชี้ วิถีอาเซียน ตัวขวางการหลอมรวมประชาสังคม”. ข่าวสดออนไลน์ 12 พฤษภาคม 2557.

3.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. “ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ : ประวัติศาสตร์ของความหวังในภูมิภาคอาเซียน”. ประชาไท 30 มีนาคม 2555.

4.โดม ไกรปกรณ์. “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยอาณานิคม : มองผ่านการผลิตและบริโภคกาแฟ”. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557). 2557.

5.ฐากูร จุลินทร. รวมบทความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พ.ศ.​2555. สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2556.

6.สุรินทร์ พิศสุวรรณ. “สารจากเลขาธิการอาเซียน ‘ประชาคมอาเซียน: อนาคตอุษาคเนย์’” และ “ปาฐกถา รัฐชาติ-พรมแดน: ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน” และ “ปาฐกถา โลกของอิสลามและมุสลิมในสยามประเทศไทย-อุษาคเนย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการจากหลายโอกาส, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2552.

7.ธงชัย วินิจจะกูล (พวงทอง ภวัครพันธุ์ แปล). “ภูมิกายาและประวัติศาสตร์”. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.

8.เปรม จาบ. ข้อพิพาทพรมแดนกัมพูชา-ไทย ปัญหาชาตินิยมและอำนาจ: ศึกษากรณีปราสาทพระวิหาร (เสียงสะท้อนจากกัมพูชา”. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2552.งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต