เศรษฐกิจและการพัฒนา

ทุนนิยม โลกาภิวัตน์และเสรีนิยมใหม่

1.ปกป้อง จันวิทย์. นโยบายเศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยมาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ. สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์. 2553.

2.ปกป้อง จันวิทย์. เอกสารคำสอน วิชา มธ.124 ระบบทุนนิยม และวิวาทะว่าด้วยตลาด รัฐ และชุมชน. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2553.

3.ปกป้อง จันวิทย์. เอกสารคำสอน วิชา มธ.124 เศรษฐกิจไทยบนเส้นทางการพัฒนา. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2553.

4.ปกป้อง จันวิทย์. เอกสารคำสอน วิชา มธ.124 แรงงานภายใต้กระแสโลการภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2553.

5.สฤณี อาชวานันทกุล. เงินเดินดิน. โอเพ่นบุ๊กส์. 2552.
“หนังสือที่ชวนสำรวจปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์ในสังคมปัจจุบันมีต่อเงิน และวิธีทำงานของเงินในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ราคา หรือความมั่งคั่ง จากมุมมองของนักการเงิน รวมทั้งทฤษฎี และการค้นพบใหม่ๆ ในโลกวิชาการ”

6.สฤณี อาชวานันทกุล. การเงินปฏิวัติ. โอเพ่นบุ๊กส์. 2554.
“หนังสือที่ช่วยฉายภาพทั้งวิกฤตและโอกาสของภาคการเงินกระแสหลักและกระแสรอง ในยุคต้นศตวรรษที่ 21”

7.กอบศักดิ์ ภูตระกูลและคณะ. U.S. Crisis วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา. โอเพ่นบุ๊กส์. 2552.

8.สฤณี อาชวานันทกุล. ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์. โอเพ่นบุ๊กส์. 2550.
“อันตรายของโลกาภิวัตน์อยู่ในแนวโน้มที่บริษัทยักษ์ใหญ่และรัฐบาลที่ถูกอำนาจทุนครอบงำ จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งและปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองในทางที่ลิดรอนประโยชน์ส่วนรวมลงไปเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันโลกาภิวัตน์ก็น่าตื่นเต้นตรงที่สามารถมอพลังให้ประชาชนคนธรรมๆ ทั่วโลกให้สามารถรวมพลังกันผ่านโลกเสมือในอินเทอร์เน็ตเป็นมหาอำนาจแห่งที่สองที่สามารถกดดันผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในโลกแห่งความจริงได้ และทำให้วัฒนธรรมอันหลากหลายได้มาปะทะสังสรรค์กันในทางที่มีพลวัตมากกว่าในอดีต และการปะทะสังสรรค์กันนั้นเองก็จะช่วยทลายกำแพงอคติทั้งมวลที่มีรากมาจากความไม่รู้”

9.เนตรดาว เถาถวิล. “‘เฮ็ดอยู่ แต่บ่พอกิน’: คำถามว่าด้วยการพึ่งตนเองของชาวนาและเกษตรอินทรีย์ในยุคโลกาภิวัตน์และการพัฒนา”. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 หน้า 84-109. 2554.งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต