เศรษฐกิจและการพัฒนา

ธุรกิจยั่งยืน

1.สฤณี อาชวานันทกุล. ทุนนิยมที่มีหัวใจ ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา. สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส. 2551.

2.กอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ และ สฤณี อาชวานันทกุล (แปล). “คิดใหม่เรื่องความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม” แปลโดย (“Rethinking the Social Responsibility of Business : A Reason Debate”). เว็บไซต์คนชายขอบ.

3.อายุวัต เจียรวัฒนกนก และคณะ. กรณีศึกษา คุณค่าของระบบนิเวศและนิเวศบริการ สำหรับภาคธุรกิจ. ECO-BEST. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.

4.สฤณี อาชวานันทกุล. ตกน้ำไม่ไหลนิยม. สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส. 2550.
“หนังสือเสนอตัวอย่างเรื่องราวของนักคิดกระแสรองที่พยายามทำงานเพื่ออุดช่องโหว่ของทุนนิยม ไม่ให้กลับกลายเป็นศัตรูของประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ”งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต