เศรษฐกิจและการพัฒนา

เศรษฐกิจไทย

1.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และนณริฏ พิศลยบุตร. สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ: ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า. บทความวิชาการนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2557 ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). 2557.

2.อัมมาร สยามวาลา. “เศรษฐกิจไทย : 50 ปีแห่งการขยายตัว”. ใน ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่..., หน้า 43-69. 2540.
“บทความที่ฉายภาพการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสมัยใหม่ตลอด 50 ปีอย่างรอบด้าน โดยวิเคราะห์บทบาทของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนา”

3.สมชัย จิตสุชน และ นณริฏ พิศลยบุตร. “โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ”. บทความนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักางานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2556.

4.มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา. “2 ปีค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท: สิ่งที่คาด, สิ่งที่เกิดขึ้นจริง, สิ่งที่ต้องทำต่อ”. ค่าแรงขั้นต่ำ การพัฒนาเศรษฐกิจ. 2557.

5.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. “เศรษฐธรรมในยุคโลกาภิวัตน์”. สวนโมกแสวนาสัญจรครั้งที่ 11 หัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจที่มีศีลธรรม ฝันเกินไปรึเปล่า. 2549.

6.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.2484. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2527.
“หนังสือรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยในอดีตจากแง่มุมต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงในแต่ละด้าน”งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต