Section 780001 - 1 - 60

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์อยู่กับประชาคมอาเซียน และไทย ด้วยแนวคิดทางสังคมศาสตร์

2. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติและมีความสามารถที่จะเข้าใจการเป็นพลเมืองโลก (global citizen) ซึ่งมีความสำคัญในโลกปัจจุบันและอนาคตวิธีจัดการเรียนการสอน

การบรรยายในชั้นเรียน รวมถึงการใช้กรณีศึกษา โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายซักถาม และค้นคว้าทำงานเพิ่มเติม โดยการวิเคราะห์และแสดงความเห็นเป็นกลุ่มในรูปไฟล์เสียง (audio file) ตามที่กำหนด

เกณฑ์การตัดเกรด                การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์

75 – 100                 =          A

70 - 74.99              =           B+

65 - 69.99              =           B

60 - 64.99              =           C+

55 - 59.99              =           C

50 - 54.99              =           D+

การตัด D และ F จะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ต่ำกว่า 50 ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจมีการลดเกณฑ์การตัดเกรดได้โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐานของคะแนนนักศึกษาทั้งหมด)


ข้อมูลที่ต้องทราบ

1.ผู้สอนจะประกาศคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค และสอบปลายภาคในระบบ moodle หลังตรวจเสร็จ ให้นักศึกษาได้ตรวจสอบ ถ้านักศึกษาประสงค์มีข้อสงสัยหรือต้องการดูคะแนน/กระดาษคำตอบ ต้องยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องกระทำในระยะเวลา 5 วันทำการหลังจากคะแนนมีการประกาศลงใน moodle เมื่อพ้นกำหนดไปแล้ว ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การตรวจสอบคะแนน ไม่มีการให้ทำงานใหม่เพื่อแก้ตัว

2.การให้คะแนนเป็นอำนาจของผู้สอน และผู้ช่วยสอนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย ตามที่ผู้รับผิดชอบรายวิชามอบหมายให้

3.ข้อสอบในรายวิชาจะไม่มีการเฉลย

4.ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะดำเนินการส่งเกรดในระบบ online ภายใน 45 วันทำการหลังสอบ นักศึกษาจะทราบเกรดด้วยตนเองหลังจากอาจารย์ผู้รบผิดชอบรายวิชาส่งเกรดแล้ว 7 วันทำการ

5.หลังสอบปลายภาคแล้ว ไม่อนุญาตให้นักศึกษาแก้ไขงานหรือขอสอบแก้ตัวเพื่อปรับคะแนนโดยเด็ดขาด และไม่มีการทำงานเพิ่มเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเป็นกรณีพิเศษน้าที่รับผิดชอบ) ***หนังสือ/บทความที่จะให้อ่านจะลงใน moodle ของรายวิชา **

การวัดผล
1.การนำเสนองานไฟล์เสียง (audio file)          =             40 %           (2 ครั้ง ๆ ละ 20%)                    มีข้อสงสัยให้ถามผศ.อดิศร

2.สอบกลางภาค(ข้อสอบปรนัย)                            =             30 %                       

3.สอบไล่(ข้อสอบปรนัย/อัตนัย)                             =             30 %    

      

             งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต