มธ.101 (780001)

เค้าโครงรายวิชา
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
TU101 THAILAND, ASEAN, AND THE WORLD
ภาคการศึกษาที่ 1 / ปีการศึกษา 2560 ศูนย์รังสิต

**** 1.การพูดคุยในห้องบรรยาย
      2.การใช้โทรศัพท์
      3.การเดินเข้า-ออกห้องบรรยายขณะที่อาจารย์ผู้สอนเริ่มสอน
 
ทั้ง 3 กรณีข้างต้น ถือว่าเป็นการรบกวนอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนจะตักเตือนด้วยวาจา และจะยึดบัตรนักศึกษาแล้วทำบันทึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัดเพื่อ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตักเตือนนักศึกษาอย่างทางการ
และถ้ากระทำซ้ำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะตัดคะแนนการวัดผลของนักศึกษาที่กระทำผิด 10 คะแนน”

วันและเวลาบรรยาย : Sec/gr 780001 วันพุธ 09.30-12.30
ห้องบรรยาย : SC 1059 (ห้องบรรยายหลัก) และ SC 1058 (ห้องถ่ายทอดภาพและเสียง)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร หมวกพิมาย คณะศิลปศาสตร์
E-mail : adisorn.m@arts.tu.ac.th
เวลาพบที่ห้องทำงาน : อังคาร 13.30-15.00 พฤหัสบดี 09.30-13.00 / หรือ โดยนัดหมายล่วงหน้า
ห้องทำงาน : ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ ห้อง ศศ. 529 โทร. 02 696 5618
อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ สินธุประมา
E-mail : vachara.s@arts.tu.ac.th
เวลาพบที่ห้องทำงาน : อังคาร และ พฤหัสบดี 13.30 - 15.30 น. / หรือ โดยนัดหมายล่วงหน้า
ห้องทำงาน : ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ ห้อง ศศ. 528 โทร. 02 696 5618

นักศึกษาสามารถติดต่อกับผู้สอนผ่านระบบ Class Web (TU-MOODLE) ของมหาวิทยาลัย หรือ email ที่แจ้งให้ทราบ
อ่านเพิ่มเติมงานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต