Section 900001-1-60

จุดประสงค์รายวิชา:

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ต่อปรากฏการณ์ที่ส่าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ก่าลังเป็นกระแสสังคมร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก

2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและสามารถใช้ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้

3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายจากบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยมีโอกาสสร้าง บทสนทนา ถกเถียง และอภิปรายวิชาการจากมุมมองที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ให้ กว้างขวางขึ้น และเตรียมความพร้อมต่อการมีจิตส่านึกสากลสามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมได้อย่างดีพอ เหมาะสม
แนวทางการจัดห้องบรรยาย: รายวิชานี้จะแบ่งห้องบรรยายเป็น 2 ห้อง ได้แก่

1. ห้อง 1509 เป็นห้องบรรยายหลัก ส่าหรับนักศึกษาที่มีความต้องการฟังบรรยายอย่างตั้งใจไม่คุยกันหรือส่งเสียงดังในห้องเรียนถาม - ตอบกับวิทยากรได้ โดยขอสงวนสิทธิ์ส่าหรับนักศึกษาผู้ที่มีความเข้าใจในมารยาทพื้นฐานของการเข้าฟังการบรรยายทางวิชาการซึ่งมีความตระหนักที่จะให้เกียรติกันและกัน

2. ห้อง 1508 เป็นห้องบรรยายส่ารอง โดยจะมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องนี้ ส่าหรับนักศึกษาที่มีความต้องการฟังบรรยาย แต่อาจมีอุปสรรคในการควบคุมตนเอง และมีกิจธุระอื่นที่ไม่สามารถท่าให้ตนเองและเพื่อนพ้องอยู่ในอาการสงบได้ห้องนี้จึงจัดขึ้นให้นักศึกษาได้ปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมมารยาทในการฟังการบรรยายทางวิชาการในที่สาธารณะ     โดยไม่มีการบังคับให้นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนแต่อย่างใด

เกณฑ์การวัดผล: 

     ระดับ A  เกรด 4.0  คะแนน 80      ระดับ B+ เกรด 3.5   คะแนน 75

     ระดับ B  เกรด 3.0  คะแนน 70      ระดับ C+ เกรด 2.5   คะแนน 65

     ระดับ C  เกรด 2.0  คะแนน 60      ระดับ D+ เกรด 1.5   คะแนน 55

     ระดับ D  เกรด 1.0  คะแนน 50      ระดับ F    เกรด     0   คะแนน 0-49 
งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต