มธ.101 (900001-1-60)


เค้าโครงการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ชื่อรายวิชา มธ.101 โลก อาเซียน และไทย (TU101 Thailand, ASEAN, and the World)

เวลาบรรยาย ทุกวันพุธ เวลา 13.30 – 16.30 น. (3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ห้องบรรยาย 1509 (บรรยายสด) 1508 (ถ่ายทอดสด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาจารย์ผู้สอนและประสานงาน อัครพงษ์ ค่่าคูณ 081-965-2515 lakkhara@tu.ac.th

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส่าคัญของโลก อาเซียน และไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตส่านึกสากล (global mindset) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น

จุดประสงค์รายวิชา:

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ต่อปรากฏการณ์ที่ส่าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ก่าลังเป็นกระแสสังคมร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก

2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและสามารถใช้ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้

3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายจากบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมีโอกาสสร้างบทสนทนา ถกเถียง และอภิปรายวิชาการจากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น และเตรียมความพร้อมต่อการมีจิตส่านึกสากล สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมได้อย่างดีพอเหมาะสม

แนวทางการจัดห้องบรรยาย: รายวิชานี้จะแบ่งห้องบรรยายเป็น 2 ห้อง ได้แก่

1. ห้อง 1509 เป็นห้องบรรยายหลัก ส่าหรับนักศึกษาที่มีความต้องการฟังบรรยายอย่างตั้งใจ ไม่คุยกันหรือส่งเสียงดังในห้องเรียน ถาม-ตอบกับวิทยากรได้ โดยขอสงวนสิทธิ์ส่าหรับนักศึกษาผู้ที่มีความเข้าใจในมารยาทพื้นฐานของการเข้าฟังการบรรยายทางวิชาการซึ่งมีความตระหนักที่จะให้เกียรติกันและกัน

2. ห้อง 1508 เป็นห้องบรรยายส่ารอง โดยจะมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องนี้ ส่าหรับนักศึกษาที่มีความต้องการฟังบรรยาย แต่อาจมีอุปสรรคในการควบคุมตนเอง และมีกิจธุระอื่นที่ไม่สามารถท่าให้ตนเองและเพื่อนพ้องอยู่ในอาการสงบได้ ห้องนี้จึงจัดขึ้นให้นักศึกษาได้ปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมมารยาทในการฟังการบรรยายทางวิชาการในที่สาธารณะ โดยไม่มีการบังคับให้นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม
งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต