มธ.102 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

.102                                                                    ทักษะชีวิตทางสังคม     3 (3-0-6)

TU102                                                                    Social Life Skills

          การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และ        ความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม

          Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture. 


sec/gr 450001 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา                 รศ.แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์                                       วันและเวลาบรรยาย  วันอังคาร  เวลา 13.30 -16.30 น. ห้องบรรยาย :                                                 อาคารบรรยายรวม 4 ห้อง บร.4 - 231                 อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง บร.1 206,207,208,211,212                                    อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1058,1059  

sec/gr 450002 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริฐสุข                                  วันและเวลาบรรยาย  วันอังคาร  เวลา 13.30 -16.30 น. ห้องบรรยาย :                                                 อาคารบรรยายรวม 4 ห้อง บร.4 - 231                 อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง บร.1 206,207,208,211,212                                    อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1058,1059  

 
sec/gr 450003 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา                 อาจารย์อัศนีย์ เปลี่ยนศรี                                        วันและเวลาบรรยาย  วันอังคาร  เวลา 13.30 -16.30 น. ห้องบรรยาย :                                                 อาคารบรรยายรวม 4 ห้อง บร.4 - 231                 อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง บร.1 206,207,208,211,212                                    อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1058,1059  


งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต