มธ.103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มธ.103                                                                    ชีวิตกับความยั่งยืน       3 (3-0-6)

TU103                                                                    Life and Sustainability

          การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่     ความยั่งยืน  

          This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and resource use, consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.


อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

Ø อาจารย์ชล  บุนนาค   คณะเศรษฐศาสตร์         

E-mailtu103.module1@gmail.com

Ø อาจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์        
E-mail : tu103.module2@gmail.com  หรือ ผ่านทาง facebook messenger  https://m.facebook.com/TU103BERangsit/

Ø รองศาสตราจารย์ โรจน์  คุณเอนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ห้องทำงาน อาคาร บร.3 ห้อง 223

E-mailtu103.module3@gmail.comSection 230001

บรรยายวันอังคาร    เวลา 09.30 - 12.30 น. ห้องบรรยาย  บร.4 - 231

Section 900001

บรรยายวันพุธ         เวลา 13.30 - 16.30 น. ห้องบรรยาย  บร.4 - 231

Section 320001

บรรยายวันพฤหัสบดี เวลา 09.30 - 12.30 น. ห้องบรรยาย  บร.4 - 231
งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต