มธ.106 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

.ธ.106                                                                   ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร         3 (3-0-6)

TU106                                                                    Creativity and Communication

          กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสำคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม

          Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal, organisational and social levels


าจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.สันติ จิตระจินดา                                อาจารย์ผู้สอน อ.สันติ จิตระจินดา                                                    ติดต่อได้ที่ Email : santitu106@yahoo.com                                                   อาจารย์ผู้สอน อ.สมศักดิ์ กัณหา                                                                                        ติดต่อได้ที่ Email : somsaktu106@yahoo.com

Section 870001                                                                                                     ศุกร์เช้า 09.30 - 12.30 น.                             ห้อง บร.4 (LC4 - 231)                                                                      

Section 910001                                                                                              ศุกร์บ่าย 13.30 - 16.30 น.                                  ห้อง บร.4 (LC4 - 231)

าจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                         อ.ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ                                                                              ติดต่อได้ที่ Email :                            Section   540001                                                                                                     พฤหัสบดี  13.30 - 16.30 น.

ห้องบรรยายงานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต