กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน

ธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เชื่อมโยงและเป็นพลวัต การบริโภคและวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมสรรสร้างและการใช้พลังงาน แนวโน้มสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกและไทย ความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

Course Description

TU103 Life and Sustainability

The dynamic inter-connectedness of nature. Consumerism and lifestyle. Built-environment and energy consumptions. Trends of global and Thailand environment situation. Environmental conflicts and transformation. Towards a sustainable lifestyles.