กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่นาไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course Description

TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing

Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using effective presentation techniques.