กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

บริหารและประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการประสานงานจัดการเรียนการสอนหมวดพัฒนานักศึกษา ทักษะ และประสบการณ์และวิชาอื่นๆที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบจัดโครงการ / กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษา ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการอื่นๆที่กี่ยวข้อง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

  1. มคอ.7 วิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
  2. โครงการประกวดคลิปสั้นวิชาศึกษาทั่วไป ในหัวข้อ “What is Thammasat Gen Ed?”
  3. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ.2558
  4. มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ พ.ศ.2559
  7. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558