กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

บริหารและประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการประสานงานจัดการเรียนการสอนหมวดพัฒนานักศึกษา ทักษะ และประสบการณ์และวิชาอื่นๆที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบจัดโครงการ / กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษา ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการอื่นๆที่กี่ยวข้อง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศ ปิดตารางสอน วิชา TU108 , TU109 และ PE245 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
 2. ขอเชิญส่งผลงานโครงการบริการสังคม (Service Learning) เข้าจัดแสดงบอร์ดผลงาน โดยแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> https://goo.gl/forms/wXW8TpMgYfm9ieZm1
 3. ขอเชิญส่งผลงานโครงการบริการสังคม (Service Learning) เข้าประกวด โดยแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> https://goo.gl/forms/HcaJTuLbxqyrvzDb2
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
 5. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558

วิชาศึกษาทั่วไป

 1. สำรวจหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning)
 2. บัญชีรายชื่อผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 3. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 4. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 5. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109