กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

บริหารและประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการประสานงานจัดการเรียนการสอนหมวดพัฒนานักศึกษา ทักษะ และประสบการณ์และวิชาอื่นๆที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบจัดโครงการ / กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษา ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการอื่นๆที่กี่ยวข้อง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศการสอบวิชา มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค 2/2559 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 เป็นโมฆะ ทุก section และนักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบใหม่ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 9.00 -12.00 น. ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบและ เลขที่นั่งสอบได้ในระบบของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นไป รายละเอียดโปรดคลิ๊ก
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป โทร. 02-564-4444-79 ต่อ 1756
  2. โครงการประกวดคลิปสั้นวิชาศึกษาทั่วไป ในหัวข้อ “What is Thammasat Gen Ed?”
  3. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ.2558
  4. มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ พ.ศ.2559
  7. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558