กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป

บริหารและประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการประสานงานจัดการเรียนการสอนหมวดพัฒนานักศึกษา ทักษะ และประสบการณ์และวิชาอื่นๆที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบจัดโครงการ / กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษา ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการอื่นๆที่กี่ยวข้อง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
    สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
  3. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  4. มคอ.7 วิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
  5. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ.2558
  6. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558