กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

บริหารและประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการประสานงานจัดการเรียนการสอนหมวดพัฒนานักศึกษา ทักษะ และประสบการณ์และวิชาอื่นๆที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบจัดโครงการ / กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษา ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการอื่นๆที่กี่ยวข้อง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
 2. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558

วิชาศึกษาทั่วไป

 1. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 2. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 3. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109
 4. บัญชีรายชื่อผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109