บุคลากร

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป
02-564-4440 ต่อ 1756
kpawan05@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวนิภาวรรณ ขอสุข
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
02-564-4440 ต่อ 1174
nipawank@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวปุณยนุช ดิษฐ์ขำ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
02-564-4440 ต่อ 1755
poon-ya@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวศิรินทิพย์ ชัยขันแก้ว
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1755
work_toylek@hotmail.co.th
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวปนิดา ตะสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1756
maymegamind@gmail.com