กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระเบียบ-ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงาน

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ. 2556
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549
  • ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549

  • หมายเหตุ : ระเบียบ-ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องท่านสามารถเข้าไป Download เอกสารได้ที่ ฐานข้อมูลกฏหมายของมหาวิทยาลัย