กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ