กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ