งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกำกับการพัฒนาหลักสูตร การประเมินคุณภาพหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย กำกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรและตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย วินิจฉัยข้อร้องเรียนกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกำกับการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรแบบสองปริญญา และหลักสูตรแนวใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับทางการศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย กำกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตร และตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้หลักสูตรไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ

เอกสาร Download

เอกสารประกอบการประชุม/อบรม