ระเบียบ-ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา

 • ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) พ.ศ.2562
  >> ประกาศ มธ.เรื่องทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) (ฉบับ 2)
  >> ประกาศ มธ.เรื่องทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน)
  >> แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนการศึกษาเต็มจำนวน) และ แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษานักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยฯ
 • Thammasat University Graduate Studies Regulation 2561 B.E.
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2529 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
 • ข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2549
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ.2558