การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร

หมายเหตุ : ต้องการเซฟไฟล์ ให้คลิกขวาเลือก save target as หรือ save link as

 • รหัสของหลักสูตรของคณะ/หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 • อักษรย่อรหัสวิชาของหลักสูตร (เรียงตามภาษาไทย) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 • อักษรย่อรหัสวิชาของหลักสูตร (เรียงตามภาษาอังกฤษ) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 • แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และแบบรายงานเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
 • กลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร
 • ขั้นตอนการพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่
 • ขั้นตอนการพิจารณาการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
 • แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรฯ ต่อ สกอ.
 • โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.
 • เกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • แบบฟอร์มการแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อย
 • Template (มคอ.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • Template (มคอ.2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
 • Template (มคอ.2) หลักสูตรระดับปริญญาโท
 • Template (มคอ.2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 • Template (มคอ.3) รายละเอียดของรายวิชา
 • Template (มคอ.4) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
 • Template (มคอ.5) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
 • Template (มคอ.6) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
 • Template (มคอ.7) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร