งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเสนอนโยบาย การวิเคราะห์กลั่นกรอง การบริหารและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา ทั้งในเรื่องของหลักสูตร ระบบการศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วิธีการคัดเลือกนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรข้อบังคับการศึกษา และมาตรฐานของกระทรวงมหาวิทยาลัย

ประกาศ

เอกสาร Download

เอกสารประกอบการประชุม/อบรม

 1. แนวทางการเทียบวุฒิ ปีการศึกษา 2562
 2. บทความ มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับ "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร (รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 3. ระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
 4. ประเด็นกำกับมาตรฐานหลักสูตร ปี 2548 และ 2558
 5. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กระบวนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร และหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปะรชุมปรีดี พนมยงค์ มธ.ศูนย์รังสิต
 6. เอกสารประกอบโครงการฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online ) สำหรับจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ SC 2038-2039 มธ.ศูนย์รังสิต
 7. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโดม 1 มธ.ศูนย์รังสิต
 8. บทสรุป Admission 2561
 9. การประชุมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
 10. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง "ระบบประเมินการสอนออนไลน์: ซักซ้อม/ทำความเข้าใจ" วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา โดย งานหลักสูตรสังคมศาสตร์ฯ และงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ
 11. สรุปประเด็นคำถามจากการอบรมการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
 12. เอกสารการอบรม เรื่อง "การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง S 102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต