งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเสนอนโยบาย การวิเคราะห์กลั่นกรอง การบริหารและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา ทั้งในเรื่องของหลักสูตร ระบบการศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วิธีการคัดเลือกนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรข้อบังคับการศึกษา และมาตรฐานของกระทรวงมหาวิทยาลัย

ประกาศ

เอกสาร Download

เอกสารประกอบการประชุม/อบรม

 1. บทความ มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับ "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร (รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 2. ระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
 3. ประเด็นกำกับมาตรฐานหลักสูตร ปี 2548 และ 2558
 4. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กระบวนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร และหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปะรชุมปรีดี พนมยงค์ มธ.ศูนย์รังสิต
 5. เอกสารประกอบโครงการฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online ) สำหรับจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ SC 2038-2039 มธ.ศูนย์รังสิต
 6. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโดม 1 มธ.ศูนย์รังสิต
 7. บทสรุป Admission 2561
 8. การประชุมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
 9. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง "ระบบประเมินการสอนออนไลน์: ซักซ้อม/ทำความเข้าใจ" วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา โดย งานหลักสูตรสังคมศาสตร์ฯ และงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ
 10. สรุปประเด็นคำถามจากการอบรมการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
 11. เอกสารการอบรม เรื่อง "การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง S 102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต