กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม สัมมนา

 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเขียนตำราและผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ : สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ” ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
  » รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเขียนตำราและผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง 218 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต
  » รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะทางสุนทรียะสำหรับอาจารย์ ศึกษาดูงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2555
  » รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping)” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประุชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  » รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์เชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่”
  ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  » รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ (eForm)
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมทักษะทางสุนทรียะ ศึกษาดูงาน ณ “พระที่นั่งวิมานเมฆ” และ
  “มิวเซียมสยาม” ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-16.00 น.
  » รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบ TQF” ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
  โดย รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นวิทยากร
  » รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี Action Research” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อาจอ่ำ และรองศาสตราจารย์.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Blog เพื่อจัดการเรียนการสอน” โดย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก สวทช.) ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร SC ชั้น 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง “เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์” โดย รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.) เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต