กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม/เอกสารอบรม/สัมมนา

 • โครงการส่งเสริมทักษะทางสุนทรียะสำหรับอาจารย์ ศึกษาดูงาน : อารยธรรมแห่งโลกตะวันออก ณ กัมพูชา วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2555
 • การเขียนตำราและผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ: สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
  » เอกสารประกอบการอบรม
  » ภาพบรรยากาศ
 • การเขียนตำราและผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ: สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง 218 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต
  » เอกสารประกอบการอบรม
 • โครงการส่งเสริมทักษะทางสุนทรียะสำหรับอาจารย์ ศึกษาดูงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2555
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping)” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • การปาฐกถาจากกีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  » เอกสารประกอบการปาฐกถา
 • พิธีมอบรางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และครูดีเด่น ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยสมาคมราชกรีฑาสโมสร วันที่ 15 มิถุนายน 2555
 • การอบรมอาจารย์เชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่”
  ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • การสัมมนา เรื่อง “การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
  » เอกสารประกอบการอบรม
 • โครงการ ส่งเสริมทักษะทางสุนทรียะ ศึกษาดูงาน ณ “พระที่นั่งวิมานเมฆ” และ
  “มิวเซียมสยาม” ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-16.00 น.

 • การสัมมนา เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบ TQF” ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
  โดย รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นวิทยากร
 • การอบรม เรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี Action Research” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อาจอ่ำ และรองศาสตราจารย์.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
  » เอกสารประกอบการอบรม
  การบรรยาย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อาจอ่ำ (File Download คลิ๊กขวา เลือก Save Target As)

  การบรรยาย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เศรษฐบุตร (File Download คลิ๊กขวา เลือก Save Target As)
 • การอบรม เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Blog เพื่อจัดการเรียนการสอน” โดย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก สวทช.) ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร SC ชั้น 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  » เอกสารประกอบการอบรม
 • การอบรม เรื่อง “เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์” โดย รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.) เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  » เอกสารประกอบการอบรม