กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม สัมมนา

 • กำหนดจัดอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL)” ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากร
  ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมได้ทาง E-mail : anuiw@yahoo.co.th หรือ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ fax 02-564-2890 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง “เทคนิคการสร้างสื่อบทเรียนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Captivate” ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SC 2039) อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ (SC) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีอาจารย์บัณฑิต พฤฒเศรณี จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากร
  จึงขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมได้ทาง E-mail : anuiw@yahoo.co.th หรือ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ fax 02-564-2890 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารยเข้าอบรม เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media” ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน. 2556 เวลา 08.30 น.-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SC 2039) อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ (SC) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง “สอนอย่างไรให้นักศึกษาได้ยิน : เสียงกับการจัดการชั้นเรียน” ในวันพุธที่ 11 กันยนยน 2556 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี อ.พนิดา ฐปนางกูร จากสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ธรรมศาสตร์ (อายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่เกิน 3 ปี) เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th ภายในวันท ี่6 กันยายน 2556
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรม เรื่อง “เทคนิคและจิตวิทยาการสอน” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล จากคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ธรรมศาสตร์ (อายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่เกิน 3 ปี) เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th ภายในวันท ี่8 สิงหาคม 2556
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การเรียนการสอนในยุคดิจิตอล” ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร
  จึงขอเชิญอาจารย์ธรรมศาสตร์ (อายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่เกิน 3 ปี) เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2556
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง “การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐาน TQF” (กลุ่มที่ 2) ในวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์  ยินดีสุข เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ เรื่อง “การพัฒนาความรู้และทักษะการออกข้อสอบ” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.พญ.วัลลี  สัตยาศัย จากคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning” ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1-2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา) และ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา) เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การเขียน Course Syllabus” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Academic Transformation in Thailand วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  » โครงการและกำหนดการ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี” ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 น.-14.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
  1. บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. แนวคิดและทักษะในการให้คำแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ (วิชาการและวิจัย)
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ที่มีภาระงานหลายด้าน
   (งานสอน งานวิจัย และงานบริหาร)

   โดย ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว  คณะทันตแพทยศาสตร์
   โดยมี รองศาสตราจารย์โรจน์  คุณเอนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เป็นผู้ดำเนินรายการ
  4. » รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
   » แบบตอบรับ
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์” ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
  » รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ