กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม/เอกสารอบรม/สัมมนา

 • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media” ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SC 2039) อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ (SC) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต
 • ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะทางสุนทรียะสำหรับอาจารย์ ศึกษาดูงาน : เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2556
 • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การเขียน Course Syllabus” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
 • ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning” ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1-2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Academic Transformation in Thailand วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ภาพการเสวนา เรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี
  วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 น.-14.00 น.

 • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์”วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
  » เอกสารประกอบการอบรม 1
  » เอกสารประกอบการอบรม 2
  » ภาพบรรยากาศ