กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม สัมมนา

 • อบรม เรื่อง Arts and Feelings of Presentation ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ จิตรสุมาลย์  อมาตยกุล  เป็นวิทยากร โปรดสำรองที่นั่งภายในวันที่ 4 กันยายน 2557 (รับจำนวนจำกัด 12 ท่านเท่านั้น) หากมีผู้สมัครครบตามจำนวน อาจปิดรับสมัครก่อน 4 ก.ย.57
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 • อบรม เรื่อง “Google Apps For Education” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้อง SC 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศารสตร์ (SC) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี คุณจารุณี  สินชัยโรจน์กุล (ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ในประเทศไทย) เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 • อบรม เรื่อง “เทคนิคการจัดทำประมวลการสอน (Course Syllabus)” ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์ จาก ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 • อบรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ TQF และ QA” ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์ จาก ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 • อบรม เรื่อง “Google Apps for Education” ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้อง SC 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศารสตร์ (SC) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี คุณจารุณี  สินชัยโรจน์กุล (ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ในประเทศไทย) เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 • อบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติยุคใหม่ด้วย R Commander” ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้อง SC 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ (SC) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.กมล  บุษบา และ ผศ.ดร.วราฤทธิ์  พาณิชกิจโกศลกุล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 • การเรียนรู้แบบใหม่ด้วย MOOC
  ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดย อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร
  »โครงการ
  »แบบตอบรับ
 • Arts and Feelings of Presentation
  ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ จิตรสุมาลย์ อมาตยกุล เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • “การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom” ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ
 • “การประยุกต์ใช้อัจฉริยภาพ 6 ด้าน (6Qs) ในการพัฒนานักศึกษา” ในวันที่ 3 -4 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 -2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ จากคณะศิลปศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากร
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับ