กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม/เอกสารอบรม/สัมมนา

  • ภาพบรรยากาศการอบรม เรื่อง Arts and Feelings of Presentation (รุ่นที่ 2) วันที่ 9-10 กันยายน 2557 โดยมี อ.ตวง (จิตรสุมาลย์ อมาตยกุล) เป็นวิทยากร
  • ภาพบรรยากาศ อบรม Google Apps For Education ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2557
  • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดทำประมวลการสอน (Course Syllabus) เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 เวลา 13.00 น. -16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ TQF และ QA เมื่อวันที่ 16 ส.ค.57 เวลา 13.00 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  • ภาพบรรยากาศอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติยุคใหม่ด้วย R Commander เมื่อวันที่ 23-24 ก.ค.57
  • ภาพบรรยากาศอบรม เรื่อง Google Apps For Education เมื่อวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2557
  • เอกสารสรุปบันทึกการเรียนรู้ Google Apps For Education เมื่อวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2557 วิทยากรโดยอาจารย์จารุณี สินชัยโรจน์กุล (ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ในประเทศไทย) สรุปบันทึกการเรียนรู้โดย "อาจารย์สุเพชร จิรขจรกุล (อ.ตี๋) ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
  • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การเรียนรู้แบบใหม่ด้วย MOOC
  • ภาพบรรยากาศ โครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU 100)" วันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ วังยาว รีสอร์ท จ.นครนายก
  • เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom