กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม สัมมนา

 • ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “Designing Team-Based Learning” (อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก) โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ.ตามรายชื่อดังนี้
  1. ศ.ดร.อำนาจ  ศรีรัตนบรรณ
  2. Prof.Dr.Marc Van Der Putten
  3. ผศ.ดร.สิริรมา  มงคลสัมฤทธิ์
  4. Aj.Stéphane P. Rousseau
  » กำหนดการ
  » สมัครอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/ZAH4x6pd99
 • ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง  “คือครูธรรมศาสตร์ (Becoming Thammasat Teacher)” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 - 21.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา โดยมี อ.สันติ  จิตระจินดา และ อ.สมศักดิ์  กัณหา จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) เป็นวิทยากร
  » โครงการ
  » กำหนดการ
  » การเตรียมตัวก่อนการอบรม
  » สมัครอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/N75dfp4qBP
 • อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน 3 หัวข้อ ดังนี้
  อบรมเป็นภาษาไทย
  » การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
  » คือครูธรรมศาสตร์
  อบรมเป็นภาษาอังกฤษ
  » Designing Team-based Learning: Inception Workshop Series for Junior Faculty
 • อบรม เรื่อง iPad for Education
  » รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
  » รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558
  ทั้ง 2 รุ่น อบรมเวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต โดย ทีมวิทยากรจากบริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จำกัด โปรดสำรองที่นั่งภายในวันที่ 21 มกราคม 2558 (รับจำนวนจำกัด 30 คน/รุ่น)
  ***หากมีผู้สมัครครบตามจำนวน อาจปิดรับสมัครก่อน 21 มกราคม 2558***
  » โครงการและกำหนดการ
  » แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม