กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม สัมมนา

 • ขอเชิญอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Active Learning เข้าร่วมงาน “An Evening with AL” ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องกระจก อาคาร บร.4 มธ.ศูนย์รังสิต
  » ลงทะเบียนเข้าร่วม http://goo.gl/forms/ZAkINHInhe5YtaYx1
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี/เนตรนพิศ) หรือ E-mail : tu.anuiw@yahoo.com
 • ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 • ภาพบรรยากาศการอบรม Team-Based Learning วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559
 • ลงทะเบียนสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ http://goo.gl/forms/XCpzl79hCO
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : tu.anuiw@yahoo.com
 • กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์ (Becoming Thammasat Teacher)” โดยมี อ.สันติ จิตระจินดา และ อ.สมศักดิ์ กัณหา จากสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) เป็นวิทยากร จำนวน 3 รุ่น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวน 30 คน/รุ่น ดังนี้
  1. TUAL 6 วันที่ 6 – 8 มิ.ย.59 (3 วัน 2 คืน) เวลา 8.00-21.00 น. ณ ต่างจังหวัด(ปริมณฑล) ปิดรับสมัคร : วันที่ 20 พ.ค.59
  2. TUAL 7 วันที่ 13 – 15 มิ.ย.59 (3 วัน 2 คืน) เวลา 8.00-21.00 น. ณ ต่างจังหวัด(ปริมณฑล) ปิดรับสมัคร : วันที่ 27 พ.ค.59
  3. TUAL 8 วันที่ 20 – 22 มิ.ย.59 (3 วัน 2 คืน) เวลา 8.00-21.00 น. ณ ต่างจังหวัด(ปริมณฑล) ปิดรับสมัคร : วันที่ 3 มิ.ย.59
  » กำหนดการ
 • กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “ Problem-based Learning” ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559 (2 วัน 1 คืน) เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ จ.นครนายก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมี รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากร
  » กำหนดการ
  ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
 • กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง Designing Team-Based Learning รุ่นที่ 2 (อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2559 (3 วัน 2 คืน) เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ จ.นครนายก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมีวิทยากร ดังนี้
  1. Prof.Dr.Marc Van Der Putten วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ.
  2. Aj.Stéphane P. Rousseau วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ.
  3. รศ.นพ.อำนาจ  ศรีรัตนบรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
  4. ผศ.ดร.สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
  » กำหนดการ
 • ขอเชิญสมัครเข้าอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง Service Learning ในวันที่ 12-14 มกราคม 2559
  ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม
  วิทยากร โดย
  1. รศ.ดร.พิภพ อุดร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
  2. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน)
  3. ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
  4. รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  5. อ.ทพ.ดร.สุธี สุขสุเดช (คณะทันตแพทยศาสตร์)
  » กำหนดการ
  » สมัครอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/b4bZ0rzB5e