กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม สัมมนา

 • กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์ Becoming Thammasat Teacher” TUAL 9 องก์ที่ 1 (สอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้)
  ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 (3 วัน 2 คืน) เวลา 7.00 - 21.0 น. ณ THE  IMPERIAL PATTAYA HOTEL จ.ชลบุรี
  อาจารย์สันติ  จิตระจินดา และ อาจารย์สมศักดิ์  กัณหา จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) เป็นวิทยากร
  » กำหนดการ
  » แผนที่โรงแรม
  » สมัครอบรม
 • ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าฟังบรรยายพิเศษ 
  เรื่อง “ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำหรับนักศึกษาอาเซียน ประจำปี 2560” 
  โดยมี ศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.))
  ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 9.00 น. - 11.00 น. 
  ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต 
  โดยท่านสามารถแจ้งการตอบรับมายัง 
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (อภิรดี)  E-mail : tu.anuiw@yahoo.com 
  ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  » กำหนดการ