กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม สัมมนา

 • โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่โดยใช้ระบบ LMS” ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น
  3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) และนายจิระ ชนรัก
  สุข เป็นวิทยากร งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ใหม่ (อายุการปฏิบัติงานใน มธ. ไม่เกิน 5 ปี) และอาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สมัครภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) 1831 (จารุพงศ์) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการและกำหนดการ
  >>ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) แนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างและการเอาไปใช้จริงในห้องเรียน” ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 ตึกโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล(รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต) เป็นวิทยากร งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสมัคร
  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >> สมัครอบรม
  >> โครงการ
  >> เอกสารประกอบการบรรยาย
 • กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis” ในวัน 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน)
  เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี
  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
  วิทยากร จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการและกำหนดการ
  >>สมัครอบรม
  >> Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3_2015
  >>ประวัติวิทยาการ
  1. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
  2. ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
  3. ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
  4. อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
  >> เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis”
 • กำหนดจัดอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ (อายุการปฏิบัติงานใน มธ. ไม่เกิน 5 ปี) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน : AL101 Team-based Learning (TBL)” ในพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสมัคร
  ได้ที่ https://goo.gl/uPez1t ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการ
  >>สมัครอบรม
  >>ประวัติวิทยากร
 • กำหนดจัดอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (อายุการปฏิบัติงานใน มธ. ไม่เกิน 5 ปี) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เริ่มสอน” ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต) เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสมัคร
  ได้ที่ https://goo.gl/dHJ1zy ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการ
  >>สมัครอบรม
  >> เอกสารประกอบการอบรม
 • คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 •