กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป็นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดโครงการฝึกอบรม-สัมมนาอาจารย์ด้านการสอน การวัดผลการศึกษา การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การดำเนินงานเพื่อเชิดชูเกียรติและให้รางวัลอาจารย์ การดำเนินการเรื่องทุนศึกษาต่อของอาจารย์ทั้งทุนในประเทศและทุนต่างประเทศ ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนอื่น การจัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการกำกับดูแลกองทุนบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียนแบบ e-Learning ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
 • Announcement for Interview result of e-Learning Course Development Project Fiscal Year 2019 Phase 2
 • ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 • แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสอน
 • การให้ทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน
  ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>ประกาศรับสมัครทุน
  >>ใบสมัคร
 • ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
 • ประกาศผลทุนตำราและสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561

 • กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 • คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
 • เอกสารประกอบการบรรยาย โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) แนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างและการเอาไปใช้จริงในห้องเรียน” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ มธ.ศูนย์รังสิต
 • เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis”

 • เอกสารการเรียนการสอนและเว็บไซด์ที่น่าสนใจ

 • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เริ่มสอน : AL001 Active Learning for Beginner”เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ มธ.ศูนย์รังสิต
 • กระบวนการ EPA
 • หนังสือ Teaching with Style (เป็นหนังสือที่อธิบายลักษณะรูปแบบการสอน มีรายละเอียดและแบ่งกลุ่มให้ลองนำไปใช้ได้ )
 • สรุปวิธีการของ Garsha
 • เว็ปไทยไซเบอร์ยู (ดูที่ระบบสนับสนุน มีโปรแกรมสำหรับการทำ E-learning with manual etc.)