กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป็นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดโครงการฝึกอบรม-สัมมนาอาจารย์ด้านการสอน การวัดผลการศึกษา การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การดำเนินงานเพื่อเชิดชูเกียรติและให้รางวัลอาจารย์ การดำเนินการเรื่องทุนศึกษาต่อของอาจารย์ทั้งทุนในประเทศและทุนต่างประเทศ ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนอื่น การจัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการกำกับดูแลกองทุนบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 • แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสอน
 • การให้ทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน
  ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>ประกาศรับสมัครทุน
  >>ใบสมัคร
 • ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
 • ประกาศผลทุนตำราและสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561
 • ขอให้คณะ/สถาบันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 กำหนดวันสิ้นสุดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  » บันทึกนำ
  » แบบฟอร์มเสนอชื่อ
 • ขอให้คณะ/สถาบันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2561 download เเบบฟอร์มใบสมัครครูดีเด่น  กำหนดวันสิ้นสุดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  » บันทึกนำ
  » ใบสมัคร
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียน
  แบบ E-Learning ประจำปี 2562

 • กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 • เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis”
 • ประวัติวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis”
  1. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
  2. ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
  3. ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
  4. อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
 • กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis” ในวัน 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน)
  เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี
  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
  วิทยากร จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการและกำหนดการ
  >>สมัครอบรม
  >> Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3_2015 (เอกสารประกอบเพื่อใช้ในการอบรม)
 • กำหนดจัดอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ (อายุการปฏิบัติงานใน มธ. ไม่เกิน 5 ปี) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน : AL101 Team-based Learning (TBL)” ในพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสมัคร
  ได้ที่ https://goo.gl/uPez1t ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  >>โครงการ
  >>สมัครอบรม
  >>ประวัติวิทยากร
 • คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562

 • เอกสารการเรียนการสอนและเว็บไซด์ที่น่าสนใจ

 • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เริ่มสอน : AL001 Active Learning for Beginner”เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ มธ.ศูนย์รังสิต
 • กระบวนการ EPA
 • หนังสือ Teaching with Style (เป็นหนังสือที่อธิบายลักษณะรูปแบบการสอน มีรายละเอียดและแบ่งกลุ่มให้ลองนำไปใช้ได้ )
 • สรุปวิธีการของ Garsha
 • เว็ปไทยไซเบอร์ยู (ดูที่ระบบสนับสนุน มีโปรแกรมสำหรับการทำ E-learning with manual etc.)