กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป็นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดโครงการฝึกอบรม-สัมมนาอาจารย์ด้านการสอน การวัดผลการศึกษา การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การดำเนินงานเพื่อเชิดชูเกียรติและให้รางวัลอาจารย์ การดำเนินการเรื่องทุนศึกษาต่อของอาจารย์ทั้งทุนในประเทศและทุนต่างประเทศ ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนอื่น การจัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการกำกับดูแลกองทุนบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 • เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาบทเรียนแบบ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2562
  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ก.ค.61
 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
  เปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21
  ทั้ง อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2561
  สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 • ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

 • กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 • ปิด รับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์ Becoming Thammasat Teacher” TUAL 9 องก์ที่ 1 (สอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้)
  ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 (3 วัน 2 คืน) เวลา 7.00 - 21.0 น. ณ THE  IMPERIAL PATTAYA HOTEL จ.ชลบุรี สนใจสมัครเป็นรายชื่อสำรอง โปรดติดต่อคุณอภิรดี โทร.(82)1830
 • กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์ Becoming Thammasat Teacher” TUAL 9 องก์ที่ 1 (สอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้)
  ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 (3 วัน 2 คืน) เวลา 7.00 - 21.0 น. ณ THE  IMPERIAL PATTAYA HOTEL จ.ชลบุรี
  อาจารย์สันติ  จิตระจินดา และ อาจารย์สมศักดิ์  กัณหา จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) เป็นวิทยากร
  » กำหนดการ
  » แผนที่โรงแรม
  » สมัครอบรม
  ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
  หมายเหตุ : อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย การอบรมนี้มีลักษณะต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง (ดูรายละเอียดตามกำหนดการ) รับจำนวน 30 คน/รุ่น หากมีอาจารย์สมัครอบรมครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด ขอยกเลิกการจัดอบรม หากมีอาจารย์สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 25 คน/รุ่น
 • ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 • ภาพบรรยากาศการอบรม Team-Based Learning วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559
 • ตารางสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning


 • เอกสารการเรียนการสอนและเว็บไซด์ที่น่าสนใจ

 • กระบวนการ EPA
 • หนังสือ Teaching with Style (เป็นหนังสือที่อธิบายลักษณะรูปแบบการสอน มีรายละเอียดและแบ่งกลุ่มให้ลองนำไปใช้ได้ )
 • สรุปวิธีการของ Garsha
 • เว็ปไทยไซเบอร์ยู (ดูที่ระบบสนับสนุน มีโปรแกรมสำหรับการทำ E-learning with manual etc.)