กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป็นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดโครงการฝึกอบรม-สัมมนาอาจารย์ด้านการสอน การวัดผลการศึกษา การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การดำเนินงานเพื่อเชิดชูเกียรติและให้รางวัลอาจารย์ การดำเนินการเรื่องทุนศึกษาต่อของอาจารย์ทั้งทุนในประเทศและทุนต่างประเทศ ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนอื่น การจัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการกำกับดูแลกองทุนบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
 • ประกาศผลทุนตำราและสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561
 • ขอให้คณะ/สถาบันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 กำหนดวันสิ้นสุดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  » บันทึกนำ
  » แบบฟอร์มเสนอชื่อ
 • ขอให้คณะ/สถาบันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2561 download เเบบฟอร์มใบสมัครครูดีเด่น  กำหนดวันสิ้นสุดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  » บันทึกนำ
  » ใบสมัคร
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียน
  แบบ E-Learning ประจำปี 2562

 • กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 • คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562
 • ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 • ภาพบรรยากาศการอบรม Team-Based Learning วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559
 • ตารางสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

 • เอกสารการเรียนการสอนและเว็บไซด์ที่น่าสนใจ

 • กระบวนการ EPA
 • หนังสือ Teaching with Style (เป็นหนังสือที่อธิบายลักษณะรูปแบบการสอน มีรายละเอียดและแบ่งกลุ่มให้ลองนำไปใช้ได้ )
 • สรุปวิธีการของ Garsha
 • เว็ปไทยไซเบอร์ยู (ดูที่ระบบสนับสนุน มีโปรแกรมสำหรับการทำ E-learning with manual etc.)