กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป็นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดโครงการฝึกอบรม-สัมมนาอาจารย์ด้านการสอน การวัดผลการศึกษา การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การดำเนินงานเพื่อเชิดชูเกียรติและให้รางวัลอาจารย์ การดำเนินการเรื่องทุนศึกษาต่อของอาจารย์ทั้งทุนในประเทศและทุนต่างประเทศ ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนอื่น การจัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการกำกับดูแลกองทุนบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 • ใบสมัครกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 • ที่ ศธ 0516.06/ว 848 เรื่อง การจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา
  » บันทึก
  » เอกสารหมายเลข 1 และ 2
 • ขอเชิญคณาจารย์สมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  » ประกาศมธ. เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
  » แบบฟอร์มขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

 • กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

 • ปิด รับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์ Becoming Thammasat Teacher” TUAL 9 องก์ที่ 1 (สอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้)
  ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 (3 วัน 2 คืน) เวลา 7.00 - 21.0 น. ณ THE  IMPERIAL PATTAYA HOTEL จ.ชลบุรี สนใจสมัครเป็นรายชื่อสำรอง โปรดติดต่อคุณอภิรดี โทร.(82)1830
 • กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง “คือครูธรรมศาสตร์ Becoming Thammasat Teacher” TUAL 9 องก์ที่ 1 (สอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้)
  ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 (3 วัน 2 คืน) เวลา 7.00 - 21.0 น. ณ THE  IMPERIAL PATTAYA HOTEL จ.ชลบุรี
  อาจารย์สันติ  จิตระจินดา และ อาจารย์สมศักดิ์  กัณหา จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) เป็นวิทยากร
  » กำหนดการ
  » แผนที่โรงแรม
  » สมัครอบรม
  ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
  หมายเหตุ : อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย การอบรมนี้มีลักษณะต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง (ดูรายละเอียดตามกำหนดการ) รับจำนวน 30 คน/รุ่น หากมีอาจารย์สมัครอบรมครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด ขอยกเลิกการจัดอบรม หากมีอาจารย์สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 25 คน/รุ่น
 • ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning : แนวทางขับเคลื่อน AL ใน มธ. วันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
 • ภาพบรรยากาศการอบรม Team-Based Learning วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559
 • ตารางสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning