บุคลากร


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

โทรศัพท์
E-Mail
นางเนตรนพิศ รังสิโยภาส
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
02 - 564 -4440 ต่อ 1829
pinanong@tu.ac.th ,jeab1959@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวหทัยขวัญ สหชัยยันต์
นักวิชาการศึกษา
02 - 564 -4440 ต่อ 1831
apple5054@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวพิกุล ปั้นประสงค์
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1831
khunphikul@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวอภิรดี วิชัย
นักวิชาการศึกษา
02 - 564 - 4440 ต่อ 1830
tu.anuiw@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวหม๊ะซูยี ตาเละ
นักวิชาการศึกษา
02 - 564 - 4440 ต่อ 1831
mahsuyee419@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นายจารุพงศ์ อินตาพวง
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1831
-