กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนปริญญาเอกภายในประเทศ

เพื่อเป็นการยกระดับความรู้และเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ด้วยการไปศึกษา/ฝึกอบรมในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆในการเรียนการสอน ทั้งยังเป็นการเพิ่มผลิตผลงานทางวิชาการที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์

พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนในระดับปริญญาเอก ศึกษาต่อภายในประเทศ จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติ

1. เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะ / หน่วยงานส่งเรื่องมายังฝ่ายวิชาการ

2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะ / หน่วยงานส่งเรื่องมายังฝ่ายวิชาการ

3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก หรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือสอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการแล้ว

4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไม่อยู่ระหว่างการขอตัวไปช่วยที่หน่วยราชการอื่น

5. ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ/หน่วยงานที่สังกัด

การดำเนินการ

การดำเนินการ ระยะเวลา
ประกาศรับสมัคร เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม
สอบแข่งขัน เดือนกรกฎาคม
คณะกรรมการคัดเลือก/ประกาศรายชื่อ เดือนสิงหาคม

สัญญาทุน