ทุนป.เอก ณ ต่างประเทศ

เพื่อเป็นการยกระดับความรู้และเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ด้วยการไปศึกษา/ฝึกอบรมในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน ทั้งยังเป็นการเพิ่มผลิตผลงานทางวิชาการที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์

พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนในระดับปริญญาเอก ศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 22 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนเต็มจำนวน 10 ทุน และทุนบางส่วน 12 ทุน

คุณสมบัติ

1. เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะ / หน่วยงาน ส่งเรื่องมายังฝ่ายวิชาการ

2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์

3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไม่อยู่ระหว่างการขอตัวไปช่วยที่หน่วยราชการอื่น

4. มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่เพียงพอแก่การใช้ศึกษาต่อ

      4.1 กรณีภาษาอังกฤษ - ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEFL Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

      4.2 กรณีภาษาต่างประเทศอื่น - ในกรณีหลักสูตร/สถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศอื่นในการ เรียนการสอน ให้ผู้สมัครนำผลคะแนนตามแบบทดสอบมาตรฐานของภาษานั้นๆ มาแสดง หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงความสามารถในการใช้ภาษานั้นๆ

ทั้งนี้ผลคะแนนที่นำมาแสดงตามข้อ 4.1 และ 4.2 จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ระหว่างการรอผลคะแนนภาษาต่างประเทศผู้สมัครจะต้องนำผล คะแนนดังกล่าวมายื่นให้ฝ่ายวิชาการอย่างช้าในวันที่คณะ / หน่วยงาน ส่งเรื่องมายังฝ่ายวิชาการ

สำหรับผู้ที่มีคะแนนภาษาต่างประเทศไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่มหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศตอบรับเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการแล้ว (ภายในวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะ / หน่วยงาน ส่งเรื่องมายังฝ่ายวิชาการ) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุโลมให้มีสิทธิสมัครขอรับทุนได้

5. ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ / หน่วยงานที่สังกัด

การดำเนินการ

การดำเนินการ ระยะเวลา
ประชุมกรรมการพิจารณานโยบายการจัดสรรทุน เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม
ประกาศรับสมัคร เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
การสอบแข่งขัน / ประกาศรายชื่อ เดือนมีนาคม

แบบฟอร์ม