กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุน AIT ศึกษาต่อปริญญาเอก

ตามที่สัญญาเช่าที่ดินระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งทาง AIT จะต้องให้ทุนการศึกษาเต็มปีละไม่เกิน 2 ทุนหรือเทียบเท่าแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 30 ปี

» ใบสมัครทุน AIT ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก «

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

แผนการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยโอนเงินที่จัดเก็บจากค่าหน่วยกิต จำนวนร้อยละ 10 ของนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาที่เป็นโครงการปกติเข้าในกองทุนบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินสำหรับทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

1. ทาง AIT จะส่งบันทึกความร่วมมือมายังฝ่ายวิชาการโดยให้ทุนเต็มปีละ 2 ทุน พร้อมระบุเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน ดังนี้

      1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

      1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง

      1.3 มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.75 จะต้องมีคะแนนอยู่ในช่วง 25% แรกของคณะหรือภาควิชา และในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า

      1.4 มีความสนใจจะศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2. ฝ่ายวิชาการดำเนินการประกาศทุนไปยังคณะต่างๆให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้คณะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ AIT กำหนด จำนวน 1 คน

3. คณะต่างๆ ส่งรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนมายังฝ่ายวิชาการ

4. ฝ่ายวิชาการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนตามคุณสมบัติที่ AIT กำหนด

5. ฝ่ายวิชาการส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง AIT

6. ทาง AIT พิจารณาและแจ้งผลกลับมายังฝ่ายวิชาการ

7. ฝ่ายวิชาการดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกไปยังคณะต่างๆ