กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุน สวทช.

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบันทึกข้อตกลงการบริหารโครงการทุนบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ โดย สวทช.ได้พิจารณาให้ทุนบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายในประเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนปีละ 5 ทุน เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2549 ถึง ปี พ.ศ.2553

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ปีละ 5 ทุน ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน

คุณสมบัติ

1. เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. มีสัญชาติไทย

3. ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันสิ้นสุดกา่รรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

1. ต้องไม่ได้รับทุนอื่นซ้ำซ้อน

2. ผู้ลาเรียนโดยได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน

3. ต้องส่งรายงานผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของแต่ละภาคการศึกษาให้ สวทช. ทราบ เพื่อใช้พิจารณาการให้ทุนในภาคการศึกษาต่อๆไป หากไม่ส่งรายงานตามกำหนดหรือผลการเรียนไม่เป็นที่พอใจ สวทช. มีสิทธิในการงดให้ทุนต่อไปได้

4. ต้องระบุการรับทุนบัณฑิตศึกษาภายในประเทศให้ชัดเจนในสิ่งพิมพ์และวิทยานิพนธ์ที่แสดงผลงานของผู้รับทุน

5. ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนคืน หากกระทำผิดเงื่อนไขการรับทุน เว้นแต่จะมีเหตุผลสุดวิสัยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์