กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนราชกรีฑาสโมสร

เพื่อให้การรับมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากสมาคมราชกรีฑาสโมสรที่ได้จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง

» ใบสมัครขอรับทุนราชกรีฑาสโมสร 2556/2557 «

วัตถุประสงค์

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นทุนที่ได้รับมอบจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร เป็นประจำทุกปี สำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสมาคมฯ จะใหทุนดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวม 3 ทุน มูลค่าทุนละ 24,000 บาท โดยแบ่งระยะเวลาการให้ทุน ออกเป็น 2 ปี ปีละ 12,000 บาท ต่อทุน

คุณสมบัติ

1. การขอรับทุนในปีแรก ผู้ขอรับทุนต้อง

      1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท ในชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย

      1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี

      1.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

      1.4 มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.0 ซึ่งมาจากหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. การขอรับทุนต่อเนื่องในปีที่สอง ผู้ขอรับทุนต้อง

      2.1 เป็นผู้ขอรับทุนตามข้อ 1 ที่มีการเลือกสาขาวิชาเอกในปีที่ 2 ตรงกับสาขาวิชาเอกที่ได้เลือกในปีแรกเมื่อขอรับทุนการศึกษา

      2.2 ผู้ขอรับทุนต้องรักษาค่าลำดับขั้นคะแนนเฉลี่ย ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0

แผนการดำเนินงาน

เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ประมวลภาพพิธีมอบทุนการศึกษา

  • ประจำปี 2555