กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของอาจารย์ ชะลอการรับโครงการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


โครงการกัลยาณมิตรสำหรับอาจารย์

กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการเรียนและการสอนของอาจารย์เป็นกลุ่มที่ มหาวิทยาลัยเห็นควรให้อาจารย์รวมตัวสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเพื่อแสวงหาความรู้ร่วมกันแล้วให้รายงานผลการดำเนินการหรือส่งสรุปผลการสนทนาให้ฝ่ายวิชาการ โดยจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายกลุ่มละ 1,000 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน

2. กระตุ้นให้เกิดความสามัคคีมีการรวมกลุ่มสนทนาทางวิชาการในเรื่องที่ตนและกลุ่มสนใจ

3. มีผลงานทางวิชาการที่ได้จากข้อสรุปในการตั้งกลุ่มกัลยาณมิตร

แผนการดำเนินงาน

โครงการกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของอาจารย์เปิดรับสมัครตลอดปี โดยอาจารย์สามารถสมัครได้เดือนละ 1 โครงการ/ 1ท่าน